Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Angimex

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Angimex


  TÓM TẮT
  ----
  Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2010 xuất gạo sẽ có nhiều thách thức,
  đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và kinh doanh, vì thương mại có tác
  dụng hướng dẫn sản xuất và xác định kết quả sản xuất bằng cách tiêu thụ hợp lý sản
  phẩm làm ra. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu để nâng cao
  giá trị sản phẩm và xác lập thị phần. Trong các tỉnh, thành của khu vực, An Giang là
  một địa phương có thành tích vượt trội, với sản lượng lúa cao nhất nước. Điển hình như
  Công ty xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
  Angimex là một trong những công ty xuất nhập khẩu gạo lớn, việc xác định chi
  phí giá thành chính xác sẽ tạo điều kiện cho công ty khai thác hết nguồn lực tiềm tàng,
  nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường. Đối với công ty xuất khẩu
  gạo thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu bởi vì lợi nhuận thu được chịu ảnh hưởng trực
  tiếp của những chi phí đã bỏ ra. Vì thế công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản
  phẩm gạo càng giữ vai trò quan trọng hơn. Chính vì tính cần thiết trên mà tôi chọn đề
  tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty xuất
  nhập khẩu Angimex” làm đề tài nghiên cứu.
  Nội dung khóa luận trình bày theo bố cục sau:
  Chương 1: “Tổng quan”. Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu,
  phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
  Chương 2:”Cơ sở lý thuyết” gồm các nội dung liên quan đến kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành bao gồm các khoản mục chi phí: chi phí nguyên vậy liệu
  trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Tập hợp chi phí và kết
  chuyển vào tài khoản tính giá thành để tính giá thành sản phẩm.
  Chương 3: “Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu
  Angimex” bao gồm nội dung: lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tổ chức quản
  lý, tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây, tổ chức công tác kế toán, những
  thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty.
  Chương 4: “Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty Angimex”:bao gồm các nội dung: tổ chức công tác kế toán tại công ty; kế
  toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản
  xuất chung. Cuối cùng là tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính
  giá thành sản phẩm.
  Chương 5: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Angimex”: nêu các giải phát nhằm hoàn
  thiện hơn công tác kế toán tính giá thành tại công ty.
  Chương 6: “Nhận xét và kết luận”
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạo công ty Angimex
  GVHD: Trình Quốc Việt Trang i SV: Lâm Tuấn Kiệt
  Mục Lục
  Mục Lục .i
  Danh mục sơ đồ .iv
  Danh mục bảng .v
  Chương 1: TỔNG QUAN .1
  1.1.Cơ sở hình thành đề tài: 1
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu: 2
  1.3.Nội dung nghiên cứu: 2
  1.4.Phương pháp nghiên cứu: 2
  1.5.Phạm vi nghiên cứu: 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1.Chi phí sản xuất: .3
  2.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất: 3
  2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: .3
  2.1.3.Ý nghĩa của công tác chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
  doanh: 5
  2.2.Giá thành sản phẩm: 5
  2.2.1.Khái niệm: 5
  2.2.2.Phân loại giá thành: 5
  2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 6
  2.3.1.Giống nhau: 6
  2.3.2.Khác nhau: .6
  2.4. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 7
  2.4.1.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 7
  2.4.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 7
  2.4.3.Kỳ tính giá thành: .8
  2.4.4.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: 8
  2.5.Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: 8
  2.5.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp: 8
  2.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 9
  2.5.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: .10
  2.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .12
  2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 13
  2.6.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính (hoặc chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp) 13
  2.6.2.Đánh giá dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương .14
  2.6.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức: 14
  2.7.Phương pháp tính giá thành 14
  2.7.1.Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 15
  2.7.2.Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ .15
  2.7.3.Phương pháp hệ số .15
  2.7.4.Phương pháp tỉ lệ .16
  2.7.5.Phương pháp phân bước .16
  2.7.6. Phương pháp đơn đặt hàng 17
  2.7.7.Phương pháp định mức : 18
  Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANGIMEX 19
  3.1.Lịch sử hình thành và phát triển: .19
  3.2.Cơ cấu tổ chức .20
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạo công ty Angimex
  GVHD: Trình Quốc Việt Trang ii SV: Lâm Tuấn Kiệt
  3.3.Các lĩnh vực hoạt động: 25
  3.4.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 25
  3.4.1.Những nét nổi bật về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2009: .25
  3.4.2.Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009: .26
  3.4.3.Doanh thu và lợi nhuận của từng ngành hàng kinh doanh: 28
  3.4.4.Thị trường xuất khẩu : 29
  3.4.5.Tình hình thực hiện so với kế hoạch: .29
  3.4.6.Các chỉ số và tỉ số tài chính cơ bản: .29
  3.5.Những thuận lợi, khó khăn,phương hướng kinh doanh năm 2010 .30
  3.5.1.Thuận lợi: .30
  3.5.2.Khó khăn: .31
  3.5.3.Định hướng và kế hoạch năm 2010 : .31
  Chương 4: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX 32
  4.1.Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công
  ty Angimex: .32
  4.1.1.Đặc điểm thu mua nguyên liệu: .32
  4.1.2.Quy trình sản xuất gạo: 32
  4.1.3.Tài khoản sử dụng: .33
  4.1.4.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành .33
  4.1.5.Kỳ tính giá thành 34
  4.2.Kế toán phí nguyên vật liệu trực tiếp 34
  4.2.1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty: .34
  4.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 35
  4.2.3.Quy trình xuất kho nguyên vật liệu: .35
  4.2.4.Tài khoản sử dụng 36
  4.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 40
  4.3.1.Chứng từ sử dụng: 41
  4.3.2.Tài khoản sử dụng 41
  4.4.Kế toán chi phí sản xuất chung .43
  4.4.1.Chứng từ sử dụng .44
  4.4.2.Tài khoản sử dụng 44
  4.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá
  thành sản phẩm 51
  4.5.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 51
  4.5.2.Đánh giá sản phẩm dở dang .52
  4.5.3.Tính giá thành sản phẩm 52
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT
  NHẬP KHẨU ANGIMEX .59
  5.1.Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành .59
  5.1.1.Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .59
  5.1.2.Đối với chi phí nhân công trực tiếp 61
  5.1.3.Đối với chi phí sản xuất chung 61
  5.1.4.Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 62
  5.1.5.Đối với công tác kế toán nhập kho thành phẩm .64
  5.2.Một số biện pháp làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm .65
  5.2.1.Lập định mức chi phí sản xuất .65
  5.2.2.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 66
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạo công ty Angimex
  GVHD: Trình Quốc Việt Trang iii SV: Lâm Tuấn Kiệt
  5.2.3.Chi phí nhân công trực tiếp 66
  5.2.4.Chi phí sản xuất chung .67
  Chương 6: NHẬN XÉT – KẾT LUẬN 68
  6.1.Nhận xét chung .68
  6.1.1.Về quy mô của công ty 68
  6.1.2.Về công tác tổ chức bộ máy kế toán 68
  6.1.3.Về hình thức, chế độ chứng từ, sổ sách: 69
  6.1.4.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 69
  6.2.Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài .69
  6.3.Kết luận .70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Angimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Angimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status