Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công t


  Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Nó có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn, tài sản, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng doanh nghiệp và là nguồn cung cấp thông tin số liệu đáng tin cậy để Nhà nước điều hành, quản lý nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các khu vực.
  Với vai trò đó, kế toán đã và đang được các nhà quản lý quan tâm, nhất là trong việc xác định kết quả kinh doanh, nó giúp cho các nhà quản lý có thể đánh giá và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời và phù hợp với doanh nghiệp mình và tình hình thực tiễn. Chính vì vậy, sự đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác kế toán đã trở thành một vấn đề rất quan trọng và hết sức cấp thiết.
  Công ty Xăng Dầu An Giang là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, chuyên kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Công ty vừa thực hiện nhiện vụ chính trị là góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững, trong đó, vai trò của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc là rất quan trọng, là nền tảng, là trọng tâm để ổn định và phát triển.
  Để làm rõ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang” với mục tiêu tìm hiểu, đánh giá quá trình xử lý, luân chuyển chứng từ, tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty và đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Chương I. TỔNG QUAN .1
  1.1
  Lý do chọn đề tài 1
  1.2
  Mục tiêu nghiên cứu .1
  1.3
  Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4
  Phạm vi nghiên cứu 2
  Chương II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .3
  2.1
  Tiêu thụ sản phẩm 3
  2.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .3
  2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm 3
  2.1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 3
  2.2
  Chi phí hoạt động kinh doanh 4
  2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh 4
  2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh 4
  2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh 4
  2.3
  Xác định kết quả hoạt động kinh doanh .6
  2.3.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 6
  2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh .7
  2.4
  Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh 7
  2.4.1 Kế toán doanh thu .7
  2.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .7
  2.4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ .10
  2.4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 11
  2.4.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
  2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 16
  2.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 16
  2.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng .19
  2.4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .20
  2.4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 22
  2.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .23
  2.5
  Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 25
  2.6
  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 26
  2.6.1 Phân tích doanh thu .26
  2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu .26
  2.6.1.2 Nội dung phân tích 27
  2.6.2 Phân tích chi phí 27
  2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí 27
  2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí 27
  2.6.3 Phân tích lợi nhuận 27
  2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận 27
  2.6.3.2 Nội dung phân tích 28
  Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG .29
  3.1
  Vài nét sơ lược .29
  3.2
  Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .29
  3.2.1 Lịch sử hình thành .29
  3.2.2 Quá trình phát triển .29
  3.3
  Chức năng, mục tiêu kinh doanh 30
  3.3.1 Chức năng .30
  3.3.2 Mục tiêu kinh doanh .30
  3.4
  Cơ cấu tổ chức 31
  3.4.1 Bộ máy tổ chức công ty 31
  3.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 32
  3.5
  Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009 34
  3.6
  Tổ chức công tác kế toán .36
  3.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán 36
  3.6.2 Hình thức kế toán áp dụng 36
  Chương IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG 38
  4.1
  Vài nét về hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang 38
  4.2
  Kế toán doanh thu 38
  4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .38
  4.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 44
  4.3
  Kế toán chi phí .46
  4.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 46
  4.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 49
  4.3.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 54
  4.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .55
  4.4
  Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 55
  4.5
  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 57
  4.5.1 Phân tích doanh thu .57
  4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009 .57
  4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009 .58
  4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo phương thức BH giai đoạn 2008-2009 .59
  4.5.2 Phân tích chi phí 60
  4.5.2.1 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009 .60
  4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009 61
  4.5.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .62
  4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng .62
  4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 63
  4.5.3.3 Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận .64
  Chương V. KẾT LUẬN .66
  5.1
  Đánh giá .66
  5.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý 66
  5.1.2 Công tác kế toán 66
  5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD .67
  5.2
  Một số ý kiến 67
  5.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 67
  5.2.2 Công tác kế toán 68
  5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD .68
  5.3
  Kết luận 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1. Phân loại chi phí 6
  Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty 30
  Sơ đồ 3.2. Sơ đồ tổ chức phòng Tài Chính-Kế Toán .34
  Sơ đồ 3.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính 36
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1 Bảng báo cáo KQHĐKD trong 2 năm 2008 - 2009 32
  Bảng 4.1. Tình hình biến động DT xăng dầu giai đoạn 2008, 2009 55
  Bảng 4.2. Bảng kết cấu doanh thu theo từng mặt hàng 56
  Bảng 4.3. Bảng kết cấu doanh thu theo phương thức bán hàng .57
  Bảng 4.4. Biến động giá vốn hàng bán theo từng mặt hàng năm 2008-2009 58
  Bảng 4.5. Biến động chi phí BH&QLDN năm 2008-2009 59
  Bảng 4.6. Kết cấu lãi gộp theo từng mặt hàng . 60
  Bảng 4.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng 61
  Bảng 4.8. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu . 62
  Bảng 4.9. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .62
  Bảng 4.10. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 63


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status