Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên


  PHẦN TÓM TẮT

  Hiện nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang lâm vào tình trạng suy thoái và luôn có những biến động bất thường. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng to lớn. Có rất nhiều đơn vị kinh doanh đã rơi vào tình trạng phá sản do không còn khả năng để tiếp tục hoạt động. Trong giai đoạn này, hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Để đạt được kết quả kinh doanh tốt, đòi hỏi nhà kinh doanh phải có những bước đi và chiến lược thật đúng đắn. Nhưng trước hết, chủ doanh nghiệp cần nắm vững tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị một cách chính xác. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp thực hiện được điều đó. Nó cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về hiện trạng kinh doanh của đơn vị, từ đó làm cơ sở để đánh giá, rút ra những mặt tích cực và tiêu cực tác động đến lợi nhuận, đồng thời định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
  Từ lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên”. Nội dung đề tài là tiến hành tập họp chi phí và doanh thu hợp lý của khách sạn để xác định lợi nhuận sau cùng; thông qua các thủ tục phân tích tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, làm biến động đến tình hình chi phí doanh thu và lợi nhuận tại đơn vị. Đồng thời, đề tài cũng phản ánh được hiệu quả kinh doanh của khách sạn Long Xuyên trong giai đoạn 2007 – 2009.
  Nội dung đề tài gồm 5 chương:
  Chương 1: Mở đầu
  Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh
  Chương 3: Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần du lịch An Giang – Khách sạn Long Xuyên.
  Chương 4: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên
  Chương 5: Nhận xét – Giải pháp – Kiến nghị
  MỤC LỤC
  Danh mục bảng
  Danh mục biểu đồ
  Danh mục sơ đồ
  Danh mục từ viết tắt
  Chương 1: MỞ ĐẦU Trang
  1.1 Cơ sở hình thành đề tài .1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2
  1.3.1 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1.1 Phạm vi về nội dung 2
  1.3.1.2 Phạm vi về không gian 2
  1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 2
  1.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2
  1.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu .2
  1.4 Ý nghĩa 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  2.1
  Khái niệm và ý nghĩa kết quả hoạt động kinh doanh 3
  2.1.1 Khái niệm .3
  2.1.2 Ý nghĩa .3
  2.2 Nội dung của kế toán xác định kết quả kinh doanh 3
  2.2.1 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 3
  2.2.1.1 Kế toán doanh thu cung ứng dịch vụ .3
  2.2.1.2 Kế toán doanh thu nội bộ .5
  2.2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 5
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .6
  2.2.2.1 Khái niệm .6
  2.2.2.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán .6
  2.2.3 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính .7
  2.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 7
  2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính 8
  2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 8
  2.2.4.1 Khái niệm .8
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán .8
  2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 9
  2.2.5.1 Khái niệm .9
  2.2.5.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán .9
  2.2.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 10
  2.2.6.1 Kế toán thu nhập khác .10
  2.2.6.2 Kế toán chi phí khác 11
  2.2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 11
  2.2.7.1 Khái niệm .11
  2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 11
  2.2.8 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh .12
  2.2.8.1 Khái niệm 12
  2.2.8.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán .12
  2.3 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa kế toán phân tích kết quả kinh doanh 14
  2.3.1 Khái niệm .14
  2.3.2 Vai trò của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .14
  2.3.3 Ý nghĩa của việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 15
  2.4 Các phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .15
  2.4.1 Kỹ thuật phân tích ngang 15
  2.4.2 Kỹ thuật phân tích dọc .15
  2.4.3 Kỹ thuật phân tích qua hệ số .15
  2.4.4 Phương pháp so sánh .15
  2.4.5 Phương pháp thay thế liên hoàn 16
  2.4.6 Phương pháp số chênh lệch .16
  2.4.7 Phương pháp liên hệ cân đối .16
  2.4.8 Phương pháp phân tích chi tiết 16
  2.5 Phân tích khả năng thanh toán 17
  2.5.1 Chỉ số thanh toán hiện hành .17
  2.5.2 Chỉ số thanh toán nhanh .17
  2.6 Phân tích các chỉ số hoạt động .17
  2.6.1 Số vòng quay các khoản phải thu .17
  2.6.2 Số vòng quay hàng tồn kho 17
  2.6.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .18
  2.6.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản .18
  2.7 Phân tích các tỷ số nợ 18
  2.7.1 Tỷ số nợ trên tài sản .18
  2.7.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .18
  2.8 Phân tích các chỉ số phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh 18
  2.8.1 Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí .18
  2.8.2 Phân tích khả năng sinh lợi 19
  Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG – KHÁCH SẠN LONG XUYÊN
  3.1 Lịch sử hình thành .20
  3.1.1 Công ty cổ phần du lịch An Giang .20
  3.1.2 Khách sạn Long xuyên .21
  3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 22
  3.1.2.2 Chức năng của khách sạn Long Xuyên .23
  3.1.2.3 Nhiệm vụ của khách sạn Long Xuyên 23
  3.2 Tổ chức bộ máy kế toán .24
  3.2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán ở khách sạn Long Xuyên 24
  3.2.2 Nhiệm vụ và chức năng 24
  3.3 Hình thức kế toán .25
  3.4 Chế độ kế toán đang áp dụng tại khách sạn 26
  3.5 Khái quát kết quả kinh doanh KS long Xuyên giai đoạn 2007 – 2009 .27
  3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động khách sạn Long Xuyên28
  3.6.1 Thuận lợi 28
  3.6.2 Khó khăn 28
  3.6.3 Phương hướng 29
  Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN LONG XUYÊN
  4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên .30
  4.1.1 Kế toán doanh thu cung ứng dịch vụ .30
  4.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 32
  4.1.3 Kế toán chi phí tài chính 34
  4.1.4 Kế toán chi phí bán hàng .35
  4.1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .37
  4.1.6 Kế toán thu nhập khác .39
  4.1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên .40
  4.2 Kế toán phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên .42
  4.2.1 Phân tích doanh thu theo cơ cấu các loại hình doanh thu 42
  4.2.2 Phân tích tổng thu nhập theo tốc độ tăng trưởng .43
  4.2.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí .44
  4.2.3.1 Tình hình biến động giá vốn hàng bán 44
  4.2.3.2 Tình hình biến động chi phí bán hàng .46
  4.2.3.3 Tình hình biến động chi phí quản lý doanh nghiệp .47
  4.2.4 Phân tích mối quan hệ tổng thu nhập, tổng chi phí và tổng lợi nhuận 49
  4.2.5 Phân tích khả năng thanh toán .50
  4.2.5.1 Chỉ số thanh toán hiện hành .50
  4.2.5.2 Chỉ số thanh toán nhanh .51
  4.2.6 Phân tích các chỉ số hoạt động .51
  4.2.6.1 Vòng quay các khoản phải thu .51
  4.2.6.2 Vòng quay hàng tồn kho .52
  4.2.6.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .53
  4.2.6.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản .54
  4.2.7 Phân tích tỷ số nợ 54
  4.2.7.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản .54
  4.2.7.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .55
  4.2.8 Phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động .55
  4.2.9 Phân tích khả năng sinh lợi 56
  4.2.9.1 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 57
  4.2.9.2 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 58
  4.2.9.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sỡ hữu 59
  Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
  5.1
  Nhận xét .61
  5.1.1 Tình hình hoạt động 61
  5.1.2 Công tác kế toán .62
  5.2 Giải pháp .62
  5.2.1 Công tác kế toán .62
  5.2.2 Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh .63
  5.3 Kiến nghị .66
  Kết luận - Tài liệu tham khảo – Phụ lục
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 3.1: Bảng giá phòng và tiện nghi khách sạn Long Xuyên 21
  Bảng 3.2: Khái quát kết quả kinh doanh khách sạn Long Xuyên 2007 - 2009 27
  Bảng 4.1: Bảng sổ cái doanh thu cung cấp dịch vụ 31
  Bảng 4.2: Bảng sổ cái giá vốn hàng bán 33
  Bảng 4.3: Bảng chi phí giá vốn hàng bán bộ phận nhà hàng và khách sạn 34
  Bảng 4.4: Bảng sổ cái chi phí tài chính 34
  Bảng 4.5: Bảng sổ cái chi phí bán hàng .35
  Bảng 4.6: Bảng sổ cái chi phí quản lý doanh nghiệp .38
  Bảng 4.7: Bảng sổ cái thu nhập khác .39
  Bảng 4.8: Bảng sổ cái kết quả hoạt động kinh doanh 40
  Bảng 4.9: Bảng cơ cấu các loại hình doanh thu trong tổng doanh thu .42
  Bảng 4.10: Bảng phân tích tổng thu nhập khách sạn Long Xuyên 43
  Bảng 4.11: Bảng phân tích sự biến động giá vốn hàng bán .44
  Bảng 4.12: Bảng cơ cấu chi phí của giá vốn hàng bán .45
  Bảng 4.13: Bảng phân tích sự biến động chi phí bán hàng 46
  Bảng 4.14: Bảng phân tích sự biến động chi phí quản lý doanh nghiệp 47
  Bảng 4.15: Bảng thu nhập, chi phí và lợi nhuận trước thuế .49
  Bảng 4.16: Bảng phân tích chỉ số thanh toán hiện hành 50
  Bảng 4.17: Bảng phân tích chỉ số thanh toán nhanh 51
  Bảng 4.18: Bảng phân tích vòng quay các khoản phải thu 51
  Bảng 4.19: Bảng phân tích vòng quay hàng tồn kho 52
  Bảng 4.20: Bảng phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định 53
  Bảng 4.21: Bảng phân tích hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 54
  Bảng 4.22: Bảng phân tích tỷ số nợ trên tổng tài sản .54
  Bảng 4.23: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .55
  Bảng 4.24: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động 55
  Bảng 4.25: Bảng phân tích tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần .57
  Bảng 4.26: Bảng phân tích tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 58
  Bảng 4.27: Bảng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sỡ hữu 59
  Bảng 5.1: Bảng giá phòng KS Long Xuyên và các KS khác .64
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Trang
  Biểu đồ 3.1: Biểu đồ biểu hiện cơ cấu doanh thu KS Long Xuyên năm 2009 28
  Biểu đồ 4.1: Biểu đồ tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 44
  Biểu đồ 4.2: Biểu đồ tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần .46
  Biểu đồ 4.3: Biểu đồ tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần .48
  Biểu đồ 4.4: Biểu đồ biểu hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận .49
  Biểu đồ 4.5: Biểu đồ chỉ số lợi nhuận hoạt động 56
  Biểu đồ 4.6: Biểu đồ tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần .57
  Biểu đồ 4.7: Biểu đồ tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản .58
  Biểu đồ 4.8: Biểu đồ tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sỡ hữu 59
  Biểu đồ 5.1: Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận KS Long Xuyên 2007 – 2009 61
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Trang
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ 4
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán .7
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng .9
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 10
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 13
  Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức quản lý tại khách sạn Long xuyên 22
  Sơ đồ 3.2: Sơ đồ bộ máy kế toán khách sạn Long Xuyên .24
  Sơ đồ 3.3: Sơ đồ ghi chép theo hình thức nhật ký chung 26
  Sơ đồ 4.1: Sơ đồ giải thích nghiệp vụ ghi giảm chi phí bán hàng .37


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status