Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi


  Trong nền kinh tế hội nhập, tài chính là một tổng thể hòa hợp tất cả các mối quan hệ kinh tế trong xã hội. Nhiệm vụ của tài chính không chỉ khai thác các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực hiện có thông qua các công cụ và chính sách tài chính hữu hiệu.
  Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế không thể thiếu của hệ thống các công cụ kinh tế - tài chính. Vai trò của kế toán không chỉ quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước mà còn quan trọng đối với hoạt động kinh tế - tài chính của các tổ chức kinh doanh trong xã hội. Kế toán là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy để Nhà nước điều hành, quản lý và kiểm soát nền kinh tế, kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh, các ngành. Đồng thời, kế toán giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý tài sản cũng như nguồn vốn, và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng doanh nghiệp. Với vai trò đó, kế toán đã, đang và sẽ được nhiều đối tượng trong xã hội quan tâm, đặc biệt là các nhà quản lý, nó giúp cho nhà quản lý có thể đưa ra được các quyết định kinh doanh tối ưu và đúng đắn nhất cho doanh nghiệp mình thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh. Do đó, sự đổi mới và hoàn thiện hệ thống kế toán cũng như công tác hạch toán kế toán luôn là một vấn đề bức xúc và cấp thiết.
  Đã qua rồi cái giai đoạn tự cung tự cấp, cái thời bị bao vây cấm vận, ngày nay đất nước ta đang chuyển mình hòa nhập cùng với nền kinh tế toàn cầu, cơ hội và thách thức dường như luôn tồn tại song song đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhận định một cách chính xác và đúng đắn. Để có thể duy trì được sự phát triển bền vững và ổn định với hiệu quả kinh tế cao, các doanh nghiệp không những tổ chức tốt công tác kế toán mà cần phải trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh để biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế do công tác hạch toán kế toán cung cấp mà còn phải đi sâu vào nghiên cứu các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả đó nhằm có được cái nhìn toàn diện hơn.
  Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của vấn đề “Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh” trong từng doanh nghiệp, bài luận văn này tôi tập chung nghiên cứu và trình bày hai vấn đề chính sau:
  - Kế toán xác định kết quả kinh doanh: phần này chỉ sử dụng số liệu trong một tháng nhằm giới thiệu công tác hạch toán kế toán – kế toán xác định kết quả kinh doanh của đơn vị với người đọc.
  - Phân tích kết quả kinh doanh: số liệu dùng trong phân tích là số liệu của hai năm liên tiếp nhau nhằm giúp người đọc có thể nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
  MỤC LỤC

  Trang
  Chương 1: MỞ ĐẦU .1
  1.1. Cơ sở hình thành đề tài: .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu: .1
  1.3. Nội dung nghiên cứu: .2
  1.4. Phương pháp nghiên cứu: 2
  1.5. Phạm vi nghiên cứu: .2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  2.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 3
  2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa kết quả kinh doanh: 3
  2.1.1.1. Khái niệm: 3
  2.1.1.2. Ý nghĩa: 3
  2.1.2. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: 4
  2.1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh: 4
  2.1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng: 4
  2.1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 5
  2.1.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 5
  2.1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính: .7
  2.1.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác: .8
  2.1.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 9
  2.2. Phân tích kết quả kinh doanh: 10
  2.2.1. Ý nghĩa của lợi nhuận: 10
  2.2.2. Mục đích phân tích lợi nhuận: 11
  2.2.3. Tài liệu dùng trong phân tích: .11
  2.2.4. Nội dung phân tích: .11
  2.2.4.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: .11
  2.2.4.2. Phân tích nhóm các nhân tố lượng hóa được ảnh hưởng đến lợi nhuận:11
  2.2.4.3. Phân tích nhóm các nhân tố không lượng hóa được ảnh hưởng đến lợi nhuận: 13
  2.2.4.4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời: .14
  2.2.5. Phương pháp phân tích: .15
  Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LỢI 16
  3.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: .16
  3.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: .16
  3.2.1. Bộ máy tổ chức nhân sự: .16
  3.2.2. Tổ chức công tác kế toán: .17
  3.3. Những thuận lợi và khó khăn: 19
  3.3.1. Thuận lợi: 19
  3.3.2. Khó khăn: 19
  Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI .20
  4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 20
  4.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: .20
  4.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng: .20
  4.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán: .23
  4.1.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh: .26
  4.1.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính: 28
  4.1.5.1. Doanh thu hoạt động tài chính: 28
  4.1.5.2. Chi phí hoạt động tài chính: .29
  4.1.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác: 30
  4.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: .31
  4.2. Phân tích kết quả kinh doanh: 33
  4.2.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 34
  4.2.2. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động bán hàng đến tổng lợi nhuận: .35
  4.2.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi gộp: 36
  4.2.2.2. Phân tích sự biến động của chi phí quản lý kinh doanh: 43
  4.2.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận: .43
  4.2.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận: 44
  4.3. Phân tích nhóm hệ số khả năng sinh lời: 45
  4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: .45
  4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: .45
  4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: .46
  Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP .48
  5.1. Nhận xét: 48
  5.1.1. Công tác quản lý và điều hành: .48
  5.1.2. Công tác kế toán công ty: 48
  5.1.3. Việc áp dụng chế độ kế toán: 48
  5.1.4. Hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời: .49
  5.1.4.1. Về hoạt động kinh doanh: 49
  5.1.4.2. Về khả năng sinh lời: .49
  5.2. Giải pháp: .50
  5.2.1. Giải pháp về công tác tổ chức kế toán: .50
  5.2.2. Giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh: 50
  5.2.2.1. Tăng doanh thu: .50
  5.2.2.2. Giảm chi phí: 51
  5.2.2.3. Trình độ của nhà quản lý: .51
  Chương 6: KẾT LUẬN .53


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status