Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ươ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ươ


  LỜI NÓI ĐẦU

  Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả.Trước đây trong cơ chế bao cấp,vấn đề này chưa thực sự được quan tâm.Nguyên do vì nhà nước thực hiện quản lý nền kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý của nhà nước là nếu kết quả sản xuất lãi,nhà nước thu,lỗ nhà nước bù,tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trên báo cáo đều hoàn thành kế hoạch nhưng thực tế thì năm nào cũng lỗ không những số lượng không đạt mà chất lượng còn kém.Vấn đề hiệu quả kinh tế không phải là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm vì thế nên người lao động làm việc như thế nào,chất lượng công việc ra sao người nào làm tốt,xấu đều chấp nhận mức lương mang tính bình quân.Nhưng hiện nay tình hình lại khác hẳn,trong văn kiện Đại Hội Đảng VIII Đảng ta đã chỉ rõ “Việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”.Do đó để đánh giá đúng vai trò quyết định của con người trong quá trình sản xuất kinh doanh,các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.Vấn đề quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quản đang là vấn đề hết sức cấp thiết.Bởi vì trong các yếu tố của sản xuất,lao động là yếu tố có tính chủ động,tích cực,ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh tới kết quả sản xuất kinh doanh.Đứng trên góc độ kế toán,nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí đó chính là chi phí tiền lương.Thông qua cách tính và trả lương kế toán tiến hành quản lý lao động.Mỗi doanh nghiệp có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau,đặc điểm lao động cũng khác nhau.Do vậy tuỳ theo yêu cầu của từng doanh nghiệp mà họ xây dựng cho mình hình thức trả lương,một cách hạch toán sao cho ưu việt nhất

  Thấy được tầm quan trọng của tiền lương cũng như công tác Tổ chức hạch toán tiền lương,em xin chọn chuyên đề thực tập “Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương”trong đợt thực tập tốt nghiệp tại Xí Nghiệp Dược Phẩm TW 2. Nội dung của chuyên đề được chia làm 3 chương như sau:


  Chương I:Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp

  Chương II:Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí Nghiệp Dược Phẩm TW 2.

  Chương III:Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí Nghiệp Dược Phẩm TW 2


  CHƯƠNG I


  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP


  I - KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.


  1.1Khái niệm tiền lương:


  Trong lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội,lao động là hoạt động cơ bản nhất,lao động gắn liền với sự tồn tại và phát triển của con người.Có thể định nghĩa lao động như sau: “Lao động là hoạt động có mục đích có ý thức của con người nhằm tác động vào giới tự nhiên,biến chúng thành những vật có ích đối với đời sống của mình”.

  Theo định nghĩa trên thì quá trình lao động chính là quá trình sử dụng sức lao động tức là sử dụng toàn bộ thể lực và trí tuệ tồn tại trong cơ thể sống của con người mà con người có thể vận dụng trong quá trình sản xuất.Thực chất sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động mà thôi.

  Lao động có một vai trò quan trọng đối với xã hội loài người.Loài người ngay từ khi xuất hiện để tồn tại được trước hết phải tiêu dùng một lượng của cải vật chất nhất định để thoả mãn những nhu cầu sinh học cơ bản như ăn,mặc,ở Muốn có được của cải vật chất này không còn cách nào khác là phải lao động và chính nhờ lao động con người mới khám phá ra thế giới xung quanh,nhận biết được các quy luật của tự nhiên và chinh phục tự nhiên.Đứng trên góc độ toàn xã hội thì lao động,tư liệu lao động và đối tượng lao động là ba yếu tố của nền sản xuất xã hội.Trong đó lao động là yếu tố quan trọng mang tính chủ động,tích cực nhất,vai trò của lao động ngày càng tăng.Nếu thiếu lao động thì 2 nhân tố còn lại sẽ trở thành vô dụng.Hơn thế nữa lao động là nguồn gốc của giá trị thặng dư-phần giá trị mới sinh ra là cơ sở cho việc tái sản xuất mở rộng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.Như chúng ta đă biết,trong quá trình sản xuất tư liệu sản xuất và đối tượng sản xuất chuyển hết giá trị sức lao động vào sản xuất mà còn tạo ra thêm một phần giá trị mới nữa,phần giá trị mới này nếu nhìn ở góc độ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì đó chính là lợi nhuận-mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.

  Quá trình sản xuất diễn ra đòi hỏi phải tiêu dùng liên tục các yếu tố tư liệu lao động,đối tượng lao động một cách thường xuyên.Mà các yếu tố này không phải là vô cùng vô tận nên cần phải tái tạo lại,hay tái sản xuất các yếu tố này.Đối với tư liệu lao động và đối tượng lao động thì tái tạo lại có nghĩa là mua sắm cái mới,nhưng sức lao động thì khác.Sức lao động gắn liên với hoạt động sống của con người là thể lực,trí lực con người,cho nên muốn tái tạo lại sức lao động cần phải thông qua hoạt động sống của con người,người tiêu dùng một lượng vật chất nhất định.Phần vật chất này do người sử dụng lao động trả cho người lao động dưới hình thức hiện vật,hay giá trị và được gọi là tiền lương.

  Trong thời kỳ kinh tế tập trung,tiền lương được hiểu một cách thống nhất như sau: “Về thực chất tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội là một phần thu nhập quốc dân,biểu hiện dưới hình thức tiền tệ,được nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên cho phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến.Tiền lương phản ánh việc trả công cho công nhân viên chức dựa theo nguyên tắc phân phối theo lao động”.Quan niệm này đã bác bỏ tiền lương là giá trị sức lao động.Bây giờ tiền lương chỉ làm một khái niệm thuộc phạm trù phân phối,tuân thủ quản lý phân phối.Dưới chủ nghĩa xã hội việc phân phối là do nhà nước lên kế hoạch.

  Ở nước ta quan tâm về tiền lương như vậy đã tồn tại trong một thời gian rất dài.Khi hệ thống chủ nghĩa xã hội sụp đổ,để tồn tại đất nước ta đã phải tiến hành một cuộc cải cách thật toàn diện trên mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưỏng.Cơ chế thị trường buộc chúng ta phải có thay đổi lớn trong nhận thức,vì vậy quan niệm về tiền lương cũng phải thay đổi về cơ bản.Để có được một nhận thức đúng về tiền lương,phù hợp với cơ chế quản lý mới,khái niệm về tiền lương phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  + Coi sức lao động là hàng hoá của thị trường yếu tố sản xuất.

  + Tiền lương phải là tiền trả cho sức lao động,tức là giá cả của hàng hoá sức lao động theo quản lý cung cầu,giá cả trên thị trường lao động.

  + Tiền lương là bộ phận cơ bản(hoặc duy nhất) trong thu nhập của người lao động,đồng thời là một trong các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp.

  Với ý nghĩa đó “tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động,là giá của yếu tố sức lao động mà người sử dụng(nhà nước,doanh nghiệp )phải trả cho người cung ứng sức lao động tuân theo các nguyên tắc cung cầu,giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước”.

  Như vậy bản chất của tiền lương chính là giá cả của sức lao động vì sức lao động thực sự là một loại hàng hoán đặc biệt.Chính vì sức lao động là hàng hoá mà giá cả của nó chịu sự chi phối của quy luật kinh tế như quy luật giá trị ,quy luật cung cầu

  +Tiền lương chịu sự chi phối của quy luật giá trị,tiền lương có thể cao hơn,bằng hoặc thấp hơn giá trị sức lao động,mà con người đă bỏ ra trong quá trình lao động.

  +Tiền lương chịu sự chi phối của quy luật cung cầu:Nừu cầu về sức lao động lớn thì người có nhu cầu sử dụng sức lao động sẽ sẵn sàng trả lương cao hơn cho người lao động để giữ chân họ tiếp tục cung cấp sưc s lao động cho mình chức khong phải là cho người khác.Ngượclại,nếu cung về sức lao động hơn cầu về sức lao động thì đương nhiên người có nhu cầu sức lao động sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn lao động,họ sẵn sàng từ chối người lao động mà yêu cầu giá lương cao để tìm người lao động khác đang cần họ với tiền lương thấp hơn chất lượng lao động có thể còn tốt hơn.

  Cùng với khái niệm tiền lương như trên là một loạt các khái niệm cùng với nó như tiền lương danh nghĩa,tiền lương thực tế,tiền lương tối thiểu,tiền lương kinh tế,chế độ tiền lương,hình thức tiền lương.


  1.2 Đặc điểm của tiền lương.


  Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động,tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá.

  Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá và tiền tệ,tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất,kinh doanh cấu thành nên giá thành của sản phẩm,lao vụ,dịch vụ.

  Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,tăng năng suất lao động,có tác dụng động viên khuyến khích công nhân viên chức phấn khởi,tích cực lao động,nâng cao hiệu quả công tác.


  II . YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.


  2.1 Yêu cầu của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.  Hiện nay trong chế độ lao động tiền lương có quan điểm chỉ đạo lâu dài là thực hiện đúng quyền hạn,quyền lợi,nghĩa vụ của doanh nghiệp và người lao động thực hiện sự bình đẳng giữa hai bên,tôn trọng quyền được làm việc và thôi việc của người lao động.Trong các doanh nghiệp sản xuất ngày nay tổ chức tiền lương phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  +Nguyên tắc trả lương theo số lượng và số lượng lao động:Nguyên tắc này nhằm khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối,mặt khác tạo cho người lao động ý thức với kết quả lao động của mình.Số lượng và số lượng lao động được thể hiện một cách tổng hợp ở kết quả sản xuất thông qua số lượng và số lượng sản phẩm sản xuất ra hoặc khối lượng công việc được thực hiện.

  +Gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ:Nếu chính sách tiền lương không giải quyết đúng đắn thì không những ảnh hưởng xấu đến sản xuất,đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội mà còn trở thành vấn đề chính trị không có lợi.

  Để phân biệt và quy định mức độ phức tạp của công việc làm cơ sở tính trả lương cho công nhân viên thì trong các doanh nghiệp hiện nay được nhà nước quy định về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật,thang lương và mức lương.Đó là cách trả lương theo chất lượng lao động.Còn việc trả lương theo số lượng lao động thực hiện bằng cách sử dụng các hình thức tiền lương.Việc kết hợp đúng đắn giữa chế độ lương cấp bậc với các hình thức tiền lương tạo điều kiện quán triệt đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động.
  2.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


  Ghi chép,phản ánh,tổng hợp chính xác,đầy đủ,kịp thời về số lượng,chất lượng,thời gian và kết quả lao động.

  Tính toán các khoản tiền lương,tiền thưởng,các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động và tình hình thanh toán các khoản đó cho người lao động.

  Kiểm tra việc sử dụng lao động,việc chấp hành chính sách chế độ lao động,tiền lương,trợ cấp bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế và việc sử dụng các quỹ tiền lương,quỹ bảo hiểm xã hội,quỹ bảo hiểm y tế.

  Tính toán và phân bổ các khoản chi phí tiền lương,bảo hiểm xã hội vào chi phí sản xuất,kinh doanh theo từng đối tượng.Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động,tiền lương,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,kinh phí công đoàn,mở sổ,thẻ kế toán và hạch toán lao động,tiền lương,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,kinh phí công đoàn theo chế độ.

  Lập báo cáo về lao động,tiền lương và các khoản trích theo lương,phân tích tình hình sử dụng lao động,quỹ tiền lương,quỹ bảo hiểm xã hội,quỹ bảo hiểm y tế đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động,tăng năng suất lao động,ngăn ngừa những vi phạm kỷ luật lao động,vi phạm chính sách chế độ về lao động,tiền lương và các khoản trích theo lương.


  III - CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG,QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.


  3.1 Trả lương theo thời gian


  Là tiền lương được xây dựng căn cứ vào thời gian công tác và trình độ kỹ thuật của công nhân.tiền lương thời gian có thể tính theo tháng,theo ngày,theo giờ công tác và gọi là tiền lương tháng,lương ngày,lương giờ.Lương tháng có nhược điểm vì không phân biệt được người làm việc nhiều hay ít trong tháng nên không có tác dụng khuyến khích tận dụng ngày công theo chế độ.Đơn vị thời gian trả lương càng ngắn thì càng sát với mức độ hao phí lao động của mỗi người.Hiện nay trong các doanh nghiệp áp dụng trả lương theo thời gian chủ yếu là theo ngày.Theo hình thức này thì:


  Lương phải trả =Lương làm việc x Đơn giá bình quân theo

  công nhân viên thực tế thời gian


  Ưu điểm của tiền lương trả theo thời gian:Đơn giản dễ tính toán,phản ánh được trình độ kỹ thuật và điều kiện làm việc của người công nhân.Song nó có Nhược điểm cơ bản vì nó chưa gắn thu nhập mỗi người với kết quả lao động của mình.Hình thức này chỉ áp dụng khi mà tiền lương sản phẩm không thể áp dụng được,trong những trường hợp công nhân lao động máy móc là chủ yếu hoặc những công việc không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ chính xác hoặc vì tính chất cảu sản xuất nếu thực hiện trả công cho sản phẩm sẽ không bảo đảm được chất lượng sản phẩm và không đem lại kết quả thiết thực.Trong điều kiện nước ta hiện nay khi lao động thủ công còn khá phổ biến,trình độ chuyên môn hoá sản xuất còn thấp thì cần mở rộng hình thức trả lương theo sản phẩm nhưng khi sản xuất phát triển đến trình độ cao,quá trình sản xuất được cơ giới hoá và tự động hoá thì hình thức trả lương theo thời gian sẽ phổ biến.

  Hình thức trả lương theo thời gian chia thành 2 hình thức nhỏ:

  +Lương thời gian giản đơn

  +Lương thời gian có thưởng

  Tiền lương thời gian giản đơn:

  Theo hình thức này,tiền lương của công nhân được xác định căn cứ vào mức lương cấp bậc và thời gian làm việc thực tế.Hình thức này có nhược điểm cơ bản là không xét đến thái độ lao động,đến hình thức sử dụng lao động,sử dụng nguyên vật liệu,máy móc,thiết bị.Hình thức trả lương này mang tính chất bình quân nên trong thực tế ít được áp dụng.Để khắc phục những nhược điểm trên bên cạnh tiền lương trả theo thời gian doanh nghiệp đã kết hợp với hình thức tiền lương khi đạt được những chỉ tiêu về số lượng hoặc chất lượng đã qui định.Đó chính là hình thức tiền lương theo thời gian có thưởng.

  Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng

  Hình thức tiền lương theo thời gian có thưởng được áp dụng chủ yếu đối với những công nhân phụ làm công việc phục vụ như công nhân sửa chữa,điều chỉnh thiết bị Ngoài ra còn áp dụng đối với những công nhân chính làm việc ở những khâu sản xuất có trình độ cơ khí hoá cao,tự động hoá hoặc những công việc tuyệt đối phải bảo đảm chất lượng.Cách tính lương theo hình thức nà là lấy lương tính theo thời gian của công nhân+tiền thưởng.Trong đó cách tính lương thời gian đơn giản được trình bày ở phần trên.

  Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng có nhiều ưu điểm.Cách trả lương như vậy không những phản ánh trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực tế mà còn gắn chặt với thành tích công tác của từng người thông qua các chỉ tiêu xét thưởng đã đạt được.vì vậy có khuyến kích người lao động quan tâm đến trách nhiệm và công tác của mình.


  3.2 Trả lương theo sản phẩm.


  Là hình thức tiền lương tính theo khối lượng(số lượng)sản phẩm và công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm,công việc đó,tiền lương sản phẩm phải trả tính bằng khối lượng(số lượng)sản phẩm,công việc hoàn thành đủ tiêu chuẩn chất lượng nhân với(x)đơn giá tiền lương sản phẩm.

  Ưu điểm của hình thức này là:

  +Quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng và chất lượng lao động.Nó gắn việc trả lương với kết quả sản xuất của mỗi người.Do đó kích thích nâng cao năng suất lao động.

  +Khuyến khích người lao động ra sức học tập văn hoá,khoa học,kỹ thuật,nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề,ra sức phát huy sáng kiến,cải tiến kỹ thuật,cải tiến phương pháp lao động,sử dụng tốt máy móc,thiết bị để nâng cao năng suất lao động.

  +Góp phần thúc đẩy công tác quản lý doanh nghiệp nhất là quản lý lao động.

  Hình thức tiền lương theo sản phẩm gồm các hình thức:

  Tiền lương trả theo sản phẩm cá nhân trực tiếp,thời gian theo sản phẩm tập thể,tiền lương thep sản phẩm cá nhân gián tiếp,tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến,hình thức trả lương thep sản phẩm có thưởng,hình thức trả lương khoán.

  3.2.1 Tiền lương trả theo sản phẩm cá nhân trực tiếp:

  Theo hình thức này tiền lương của công nhân được xác định theo số lượng sản phẩm sản xuất ra và đơn giá lương sản phẩm.


  Lt = Q x Đg

  Trong đó:

  Lt : Là tiền lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp

  Q : Số lượng sản phẩm hợp quy cách

  Đg: Đơn giá lương sản phẩm một sản phẩm

  Đơn giá lương sản phẩm là tiền lương trả cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành và được xác định căn cứ vào mức lương cấp bậc công việc và định mức thời gian hoặc định mức số lượng cho công việc đó.Ngoài ra trong đơn giá còn được tính thêm tỉ lệ khuyến khích trả lương sản phẩm hoặc phụ cấp khu vực(nếu có)


  Công thức xác định:


  ML x Đt(100+K1+K2)

  ĐG =

  100


  Trong đó:

  Ml:Mức lương giờ(ngày)của cấp bậc công việc.

  Đt:Định mức thời gian đơn vị sản phẩm(giờ hoặc ngày)

  K1:Tỉ lệ khuyến khích trả lương sản phẩm do nhà nước qui định(%)

  K2:Tỉ lệ phụ cấp khu vực(nếu có)(%)

  Hình thức này đơn giản,dễ hiểu đối với mọi người công nhân.Nó được áp dụng rộng rãi trong các xí nghiệp công nghiệp đối với những công nhân trực tiếp sản xuất có thể định mức và hạch toán kết quả riêng cho từng người.Tuy nhiên hình thức này có nhược điểm là người lao động quan tâm đến số lượng sản phẩm chứ không quan tâm đến việc sử dụng tốt máy móc,tiết kiệm vật tư.

  3.2.2 Tiền lương theo sản phẩm tập thể:

  Tiền lương căn cứ vào số lượng sản phẩm của cả tổ và đơn giá chung để tính lương cho cả tổ sau đó phân phối lại từng người trong tổ.Phương pháp này cũng như đối với cá nhân trong chế độ tiền lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp.

  Việc phân phối tiền lương của tổ cho từng người có thể tiến hành theo nhiều phương pháp song tất cả các phương pháp đều dựa vào 2 yếu tố cơ bản là thời gian công tác thực tế và cấp bậc công việc mà công nhân đảm nhiệm.Trong thực tế có thể áp dụng 2 phương pháp sau:

  +Phương pháp phân chia theo hệ số:Thực chất phương pháp này là quy đổi trong làm việc của từng người ở các cấp bậc khác nhau thành thời gian của công nhân bậc 1 bằng cách nhân với hệ số cấp bậc tiền lương.Sau đó tính tiền lương cảu 1 giờ hệ số bằng cách lấy lương của cả tổ chia tổng số giờ chia tổng số giờ hệ số của cả tổ.Cuối cùng tính phần tiền lương của mỗi người căn cứ vào hệ số giờ của họ và tiền lương 1 giờ hệ số.Cách tính này được thể hiện bằng công thức:  Li= x tiki

  Li:Tiền lương của công nhân i

  ti:Thời gian làm việc thực tế của công nhân i

  Ki:Hệ số cấp bậc của công nhân.

  Lt:tiền lương sản phẩm của cả tổ


  +Phương pháp điều chỉnh:Căn cứ vào giờ làm việc thực tế và mức lương cấp bậc của từng công nhân để tính tiền lương của mỗi người và của cả tổ,sau đó dùng hệ số điều chỉnh để tính toán lại tiền lương của mỗi người được hưởng.hệ số điều chỉnh là tỉ số giữa tiền lương sản phẩm của cả tổ và tổng số tiền lương cấp bậc của cả tổ

  Công thức tính:  Li= x ti x Mi
  Trong đó:

  Mi:Mức lương giờ theo cấp bậc của công nhân i

  Hình thức này được áp dụng đối với những công việc do một tổ sản xuất hay một nhóm công nhân cùng tiến hành và khó thống kê kết quả công việc của từng cá nhân.Chẳng hạn việc lắp ráp thiết bị,sản xuất ở các bộ phận làm theo dây chuyền,việc điều kiện các máy lưu động hạng nặng.

  Trả lương theo sản phẩm tập thể có tác dụng khuyến khích công nhân quan tâm đến kết quả sản xuất chung của cả tổ,phát triển việc kiểm nghiệm nghề nghiệp và nâng cao trình độ của công nhân.

  Tuy nhiên,do nhược điểm của công việc chia lương là chưa tính đến thái độ lao động,đặc điểm sức khoẻ,sự nhanh nhẹn tháo vát hoặc kết quả công tác của từng công nhân,số lượng của mỗi công nhân không trực tiếp quyết định đến tiền lương của họ,do đó ít kích thích công nhân nâng cao năng suất lao động cá nhân.

  3.2.3 Tiền lương sản phẩm cá nhân gián tiếp:

  Lương sản phẩm cá nhân gián tiếp được áp dụng đối với những công nhân phụ,phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất chính như công nhân điều chỉnh máy,sửa chữa thiết bị mà kết quả công tác của họ có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả công tác của những người công nhân sản xuất chính nhằm khuyến khích họ nâng cao chất lượng phục vụ tiền lương của công nhân phục vụ được xác định bằng cách nhân số lượng sản phẩm thực tế của công nhân chính mà người đó phục vụ với đơn giá lương cấp bậc của họ với tỉ lệ phần trăm hoàn thành định mức sản lượng bình quân của những công nhân chính.

  Có thể biểu diễn bằng công thức:


  LG=SCxĐSG hoặc LP=MPxTC


  Trong đó:


  LP:Tiền lương công nhân phụ

  SC:Sản lượng sản phẩm của công nhân chính

  ĐSG:Đơn giá lương sản phẩm gián tiếp

  MP:Mức lương cấp bậc của công nhân phụ

  TC:Tỷ lệ hoàn thành định mức sản lượng bình quân của công nhân chính(%)


  Đơn giá sản lượng gián tiếp tính bằng công thức:


  Mp

  ĐSG =

  ĐMC  Trong đó :

  ĐMC:Định mức sản lượng công nhân chính

  Hình thức tiền lương này không phản ánh chính xác kết quả lao động của công nhân phụ nhưng nó lại làm cho mọi người trong cùng một bộ phận công tác quan tâm đến kết quả chung.Việc khuyến khích vật chất đối với công nhân phụ sẽ có tác dụng nâng cao năng suất lao động của công nhân chính

  3.2.4 Hình thức trả lương sản phẩm luỹ tiến:

  Thực chất của hình thức tiền lương này là dùng nhiều đơn giá khác nhau,tuỳ theo mức độ hình thức vượt mức khởi điểm luỹ tiến,là mức sản lượng quy định mà nếu số sản phẩm sản xuất vượt quá mức đó sẽ được trả theo đơn giá cao hơn(luỹ tiến).Mức này có thể quy định bằng hoặc cao hơn định mức sản lượng.Những sản phẩm dưới mức khởi điểm luỹ tiến được tính theo đơn giá chung cố định,những sản phẩm vượt mức này sẽ được trả theo đơn giá luỹ tiến(tăng dần)


  Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ươ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ươ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status