Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Chương I: Lý luận chung về kế toán KQKD & phân

  phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  I. Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . . . . . . . . 3

  1. Vai trò của kết quả kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2. Nội dung KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2.2. Kết quả hoạt động tài chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2.3. Kết quả hoạt động bất thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . 7

  3.1. Ảnh hưởng của doanh thu bán hàng đến KQKD . . . . . . . . . . . . 8

  3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến KQKD . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3.3. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng đến KQKD . . . . . . . . . . . . . . .9

  3.3.1. Chi phí bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  4. Các biện pháp nâng cao KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  II. Nội dung và nguyên tắc phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . 12

  1. Nội dung việc thực hiện phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  2. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  III. Phương pháp kế toán xác định KQKD và phân phối lợi

  nhuận theo chế độ kế toán hiện hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  1. Chứng từ sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.1. Trình tự kế toán xác định KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  IV. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xác định KQKD

  và phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  1. Yêu cầu quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  1.1. Yêu cầu quản lý KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  2. Nhiệm vụ kế toán KQKD & phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . .22

  V.Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . 22

  1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  2. Nội dung hoàn thiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2.4. Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  I/ Giới thiệu tổng quan về công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2. Tổ chức công tác kế toán của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . . . . . . . . . . . . 33

  2.2. Hệ thống sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng . . . . . . . . .35

  II. Tình hình kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  1. Kế toán KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  1.1. Nội dung và phương pháp xác định KQKD tại công ty . . . . . . .36

  1.2. Kế toán xác định KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  1.2.1. Hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  1.2.2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  1.2.3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  1.2.4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  2. Kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.1. Nội dung phân phối lợi nhuận ở công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.2.1. Hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.2.2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  2.2.3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  2.2.4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  I. Nhận xét về công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  1. Nhận xét chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  2. Nhận xét về kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

  2.1. Nhận xét về kế toán KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  2.2. Nhận xét về kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . .64

  1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

  Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status