Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống (67 trang)MỤC LỤC​

Lời mở đầu

Phần I Các vấn đề chung về tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

i. Bản chất của tiền lương, tiền thưởng.

Khái niệm về tiền lương

2. Cấu trúc của lương bổng và đãi ngộ .

II. Vai trò tác dụng, nguyên tắc tổ chức của tiền lương, tiền thưởng

1. Vai trò tác dụng.

2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương

III. Một số hình thức trả lương.

1. Hình thức trả lương theo sản phẩm

2. Hình thức trả công theo thời gian (hay giờ)

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng

1. Nhân tố bên trong – Môi trường bên trong doanh nghiệp

2. Nhân tố bên ngoài – thị trường lao động

3. Căn cứ vào bản thân công việc

4. Căn cứ vào bản thân nhân viên

Phần II PHân tích thực trạng tiền lương, tiền thưởng của Công ty vật liệu chịu lửa Cầu đuống

I- Quá trình hình thành và phát triển

II.Các đặc điểm kinh tế – kỹ thuật ảnh hưởng tới tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

1. Đặc điểm về sản phẩm.

2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty

2. Bộ máy tổ chức quản lý – Cơ cấu tổ chức quản lý

Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty

4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty

4. Kỹ thuật công nghệ.

6.Lao động và cơ cấu lao động

III. Phân tích thực trạng các hình thức tiền lương, tiền thưởng

a. tiền lương

1. Xác định quỷ lương và phân phối quỹ lương

2. Các hình thức trả lương đáng được áp dụng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống

áp dụng cho các ngày ngừng làm việc, nghỉ, ngày lễ, phép, hội họp.

3. Trực trạng tình hình trả công theo sản phẩm

2. Hình thức trả lương theo thời gian

3. Đánh giá khái quát công tác tiền lương tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống

B. Các hình thức tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống

1. Nguồn hình thành quỹ tiền thưởng

2. Các hình thức tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống

3. Đánh giá về công tác tiền thưởng đang áp dụng tại Công ty

Phần III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống

I. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2001

2. Về sản xuất.

3.Thị trường tiêu thụ.

4. Chất lượng sản phẩm.

5. Con người.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa sẽ giúp ích cho bạn.