Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng (57 trang)MỤC LỤC​

Lời nói đầu.

Phần 1:tổng quan về công ty tnhh sao sáng .

1.quá trình hình thành và phát triển.

2.kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh sáo sáng

trong thời gian qua.

3.cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ phạm vi hoạt đông.

4.đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược maketing ở công ty tnhh

sao sáng.

5.đặc điểm về kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty.

phần.2 Thực trạng phân phối tiền lương tại công ty tnhh sao sáng.

I.Lý luận chung về tiền lương .

1.khái niệm chung về tiền lương .

2.chức năng và ý nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanh .

3.sơ đồ hình thức trả lương trong doanh nghiệp.

II.Đánh giá phương pháp phân phối tiền lương của công ty tnhh

Sao sáng.

1.hệ thống thang bảng lương của công ty từ năm 1993 đến

nay.

2.quĩ tiền lương.

3 .công ty tnhh sao sáng xây dựng định mức lao động.

4.công ty tnhh sao sáng xây dựng đơn giá tiền lương.

5.công ty tnhh sao sáng tổ chức trả lương cho CBCNV lao động.

phần III.Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả các hình thức phân phối tiền lương tại công ty tnhh sao sáng hải phòng .

I. hoàn thiện hình thức trả lương thoe tời gian .

1. phân công bố trí lại một số vị trí làm việc của lao động quản lý.

2.hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian.

II. hoàn thiện hình thức trtả lương theo sản phẩm.

1. hoàn thiẹn công tác định mức lao động .

2.hoàn thiện tổ chức và phục vụ nơi làm việc ,bố trí lao động và nghiệm thu sản phẩm.

3. hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể.

III.Các kiến nghị có liên quan nhằm hoàn thiện các hình thức phân phối tiền lương tại công ty tnhh sao sáng hải phòng.

1.nâng cao chất lượng lao động quản lý .

2. kỷ luật lao động.

3.tổ chức chỉ đạo sản xuất .

Kết Luận.

Danh mục tài liệu tham khảoXem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.