Đề tài: Thực trạng về công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao (70 trang)MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 2

I- Tiền lương

1. Bản chất tiền lương

2. Chức năng của tiền lương

2.1. Chức năng thước đo giá trị

2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động

2.3. Chức năng kích thích

2.4. Chức năng tích luỹ

3. Các nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức tiền lương

3.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương

3.2. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương

4. Quĩ tiền lương

4.1. Khái niệm

4.2. Phương pháp xây dựng quĩ tiền lương

5. Các chế độ tiền lương

5.1. Chế độ tiền lương cấp bậc

5.2. Chế độ tiền lương chức vụ

6.1. Hình thức trả lương theo thời gian

6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

II - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiền lương (tiền công) của người lao động 17

1. Các yếu tố thuộc về bản thân công việc

1.1. Phân tích công vịêc và mô tả công việc

1.2. Đánh giá công việc

2. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động

3. Các yếu tố thuộc về tổ chức

4. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài

III - Các cơ sở để thực hiện công tác trả lương

1. Phân tích công việc

2. Đánh giá thực hiện công việc

3. Công tác định mức

4. Tổ chức phục vụ nơi làm việc

IV - Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm cho người lao động tại Công ty VLXD Bồ Sao 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VLXD BỒ SAO 24

I- Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty VLXD Bồ Sao 24

II- Một số đặc điểm chủ yếu có ảnh hưởng đến công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao 25

1. Một số đặc điểm cơ bản

1.1. Đặc điểm bộ máy tổ chức

1.2. Đặc điểm về lao động

1.3. Đặc điểm về sản phẩm và qui trình công nghệ

1.4. Đặc điểm về tình hình cung cấp nguyên vật liệu

1.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị

1.6. Môi trường kinh tế

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 33

3. Đánh giá chung

II- Thực trạng về công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao

1. Qui mô, đối tượng trả lương theo sản phẩm

2. Phân tích điều kiện trả lương theo sản phẩm

2.1. Định mức lao động

2.2. Tổ chức phục vụ nơi làm việc

2.3. Bố trí lao động

2.4. Công tác nghiệm thu kiểm tra sản phẩm

3. Quĩ tiền lương của công ty

4. Công tác trả lương theo sản phẩm ở công ty VLXD Bồ sao

4.1. Cho bộ phận quản lý thuộc khối văn phòng

4.2. Cho khối sản xuất

IV- Đánh giá về việc thực hiện trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao

1. Những mặt đạt được trong việc thực hiện các công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao

2. Những tồn tại trong thực hiện công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao

CHƯƠNG III-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VLXD BỒ SAO

I- Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao

1. Hoàn thiện các điều kiện

1.1. Có chiến lược nghiên cứu thị trường

1.2. Xây dựng hệ thống mức có căn cứ khoa học

1.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc

1.4. Bố trí nơi làm việc

1.5. Thống kê nghiệm thu sản phẩm

2. Hoàn thiện công tác chi trả lương

3. Xây dựng quĩ tiền thưởng

4. Hoàn thiện các công tác khác có liên quan

4.1. Xây dựng bảng đánh giá kết quả thực hiện công việc

4.2. Tổ chức, chỉ đạo sản xuất

4.3. Kỷ luật lao động

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Thực trạng về công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty VLXD Bồ Sao sẽ giúp ích cho bạn.