Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO (56 trang)MỤC LỤC​

lời mở đầu

Chương 1 những vấn đề lý luận cơ sở về công tác trả lương cho người lao động của doanh nghiệp

I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG.

1. Khái niệm về tiền lương:

2. Bản chất của tiền lương:

3. Chức năng của tiền lương

4. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương.

II. CÁC NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH

1. Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau:

2. Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động.

3. Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân:

4. Thực hiện mối tương quan hợp lý về tiền lương giữa những lao động và các ngành nghề trong nền kinh tế.

III. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP:

A. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN.

1. Khái niệm.

2. Phạm vi áp dụng.

3. Ưu nhược điểm:

4. Các chế độ trả lương theo thời gian .

B . HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG SẢN PHẨM.

C. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG HỖN HỢP

IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.

1. Thu hút nhân viên:

2. Duy trì những nhân viên giỏi:

3. Kích thích, động viên nhân viên:

4. Đáp ứng yêu cầu của luật pháp:


Chương 2 Phân tích Thực trạng công tác trả lương tại Công ty phát triển khoáng sản mideco

I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN MIDECO

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh một vài năm năm qua

5. Đặc điểm nguồn lao động trong Công ty.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN

1. Các căn cứ về việc trả lương ở Công ty

2. Các hình thức trả lương cho người lao động của công ty

3. Hình thức trả lương theo sản phẩm

4. Phân tích mức lương bình quân của Công ty qua một số năm

5. Đơn giá nhân công và định mức lao động

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY.

1. Về những ưu điểm đã đạt được:

2. Những mặt tồn tại:


Chương 3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại công ty phát triển khoáng sản mideco

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm

2. Hoàn thiện công tác định mức

3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và chỉ đạo sản xuất kinh doanh

4. Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc

5. Bổ sung hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO sẽ giúp ích cho bạn.