Đề tài: Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty Thương mại và Dịch vụ TRASERCO (49 trang)MỤC LỤC​

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG

I. CÁC KHÁI NIỆM

1. Khái niệm tiền lương cấp bậc

2. Khái niệm tiền lương danh nghĩa

3. Khái niệm tiền lương thực tế

II. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

1. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương

2. Các hình thức trả lương trong các doanh nghiệp hiện nay

III. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI Ở CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.

1. Phương hướng xây dựng quỹ lương ở các doanh nghiệp hiện nay

2. Phương pháp quản lý quỹ lương trong các doanh nghiệp hiện nay

IV. VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY.


PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty

3. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy quản lý

4. Đặc điểm về lao động

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG QUỸ LƯƠNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

1. Xây dựng quỹ lương cho bộ phận lao động gián tiếp

2. Xác định quỹ lương cho bộ phận lao động trực tiếp

III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

1. Giao khoán quỹ tiền lương ở công ty TRASERCO

2. Phân tích tình hình thanh toán tiền lương trong tháng ở công ty Thương mại và Dịch vụ TRASERCO

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY TRASERCO

1. So sánh tiền lương bình quân giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp

2. Tình hình sử dụng thời gian lao động


PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

I. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Giải pháp về xây dựng quỹ tiền lương

2. Giải pháp về quản lý quỹ lương

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC

1. Về công tác tổ chức cán bộ

2. Về hoạt động kinh doanh


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty Thương mại và Dịch vụ TRASERCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty Thương mại và Dịch vụ TRASERCO sẽ giúp ích cho bạn.