Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120 (60 trang)MỤC LỤC​

Lời nói đầu

Chương I Giới thiệu tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí 120.

I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ 120:

II - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MẶT HÀNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

1 - Chức năng, nhiệm vụ:

2 - Mặt hàng sản xuất kinh doanh:

III - CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, CƠ CẤU SẢN XUẤT, NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ 120:

1 - Nguyên vật liệu sản xuất:

2 - Công nghệ sản xuất chính của Công ty:

3 - Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty Cơ khí 120

4 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cơ khí 120:

VI - Tình hình lao động tiền lương:

1 - Số lượng lao động:

2 - Thời gian lao động:

3 - Định mức lao động:

4 - Tổng quỹ tiền lương và thu nhập bình quân:

5 - Hình thức trả lương cho các loại lao động:

6 - Phương pháp tập hợp thông tin để tính và trả lương cho người lao động:

V - TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ - TSCĐ:

1 - Phần lớn TSCĐ của Công ty được đưa vào sử dụng từ những năm 60, 70 cho nên đều xuống cấp và hư hỏng nhiều.

2) Tình hình quản lý sử dụng vật tư của Công ty được tổng hợp như sau:

VII - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY (1995, 1996, 1997)

VIII - SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY:

XI - ĐÁNH GIÁ CHUng

chương II : Cơ sở lý luận về công tác tổ chức và quản lý tiền lương trong doanh nghiệp

I - TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG:

1 - Khái niệm tiền lương - Bản chất tiền lương:

2 - Chức năng - Mục đích - ý nghĩa của tiền lương:

3 - Nguyên tắc chung của tiền lương:

4 - Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương:

II - Nội dung cơ bản của công tác tổ chức và quản lý tiền lương trong doanh nghiệp:

1 - Các chế độ tiền lương trong doanh nghiệp:

2 - Quỹ tiền lương - Phương pháp xác định quỹ tiền lương:

3 - Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp:

Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương trong công ty cơ khí 120Kết luận:

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 1 sẽ giúp ích cho bạn.