Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ SHC Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ SHC Việt Nam


  LỜI NÓI ĐẦU
  Tính đến nay, nền kinh tế thị trường ở nước ta đã trải qua hai mươi năm.
  Khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho mỗi doanh nghiệp tự nhận
  thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong môi trường mới này, các
  doanh nghiệp không còn được nhà nước bao cấp cho mọi hoạt động sản xuất kinh
  doanh nữa mà phải tự xây dựng cho mình các mục tiêu và các kế hoạch để thực
  hiện các mục tiêu kinh tế đó. Vì thế, vấn đề đặt ra mà tất cả các doanh nghiệp đều
  quan tâm là vốn để sản xuất kinh doanh.
  Trong quá trình đấu tranh tồn tại và khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang
  gặp nhiều khó khăn trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp
  trong và ngoài nước. Chính vì lẽ đó mà doanh nghiệp phải tìm cách khai thác triệt
  để các tiềm năng của bản thân mình và chính sách tài chính phù hợp để đạt được
  mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Vốn bằng tiền là một trong những yếu tố quyết định
  sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là tài sản lưu động giúp
  các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng thanh toán toán chi trả những khoản
  công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh
  được thì cần phải có một lượng vốn cần thiết, lượng vốn đó phải gắn liền với quy
  mô điều kiện sản xuất kinh doanh nhất định và cũng phải có sự quản lý đồng vốn
  tốt để làm cho việc xử lý đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy thực hiện công tác vốn bằng
  tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp.
  Sau thời gian thực tập được nghiên cứu thực tiễn cụ thể em đã cân nhắc và mạnh
  dạn chọn đề tài Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ SHC Việt
  Nam làm báo cáo tốt nghiệp. Báo cáo này ngoài việc hệ thống hoá những vấn đề
  liên quan đến hạch toán vốn bằng tiền còn nhằm đưa ra những ý kiến chủ quan
  của mình vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán.
  Nội dung chuyên đề báo cáo Vốn bằng Tiền gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán Vốn Bằng Tiền tại các doanh
  nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại Công Ty Cổ Phần
  Đầu Tư Và Dịch Vụ SHC Việt Nam.
  Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  Vốn Bằng Tiền tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Và Dịch Vụ SHC
  Việt Nam.
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền tại các doanh
  nghiệp.
  1.1 Khái niệm và phân loại kế toán vốn tiền.
  1.1.1 Khái niệm:
  Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là bộ phận tài sản lưu động làm chức
  năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi mua bán giữa
  doanh nghiệp với các đơn vị cá nhân khác. Vốn bằng tiền là một loại tài
  sản mà doanh nghiệp nào cũng sử dụng.
  1.1.2 Phân loại:
  - Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được phân chia thành:
  · Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc và đồng xu
  do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm
  phương tiện giao dịch chính thức với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp.
  · Ngoại tệ: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc không phải do
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành
  trên thị trường Việt Nam như: đồng Đô la Mỹ( USD), đồng tiền chung
  Châu Âu( EURO), đồng yên Nhật(JPY)
  · Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: là loại tiền thực chất, tuy nhiên loại
  tiền này không có khả năng thanh khoản cao. Nó được sử dụng chủ
  yếu vì mục đích cất trữ. Mục tiêu đảm bảo một lượng dự trữ an toàn
  trong nền kinh tế hơn là vì mục đích thanh toán trong kinh doanh.
  - Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm các
  khoản sau:
  · Vốn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp gọi là tiền
  mặt.
  · Tiền gửi tại các ngân hàng, cá tổ chức tài chính, kho bạc nhà nước gọi
  chung là tiền gửi ngân hàng.
  · Tiền đang chuyển: là tiền trong quá trình trao đổi mua bán với khác
  hàng và nhà cung cấp.
  1.2 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền.
  1.2.1 Đặc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền
  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để
  đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua
  sắm các loại vật tư hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
  Đồng thời vốn bằng tiền cũng là kết quả của việc mua bán và thu hồi các
  khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải
  quản lí hết sức chặt chẽ do vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, nên nó
  là đối tượng của gian lận và sai sót. Vì vậy việc sử dụng vốn bằng tiền
  phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lí thống nhất của Nhà nước
  chẳng hạn: lượng tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu
  hàng ngày không vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và ngân hàng
  đã thỏa thuận theo hợp đồng thương mại
  1.2.2 Các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
  - Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Hạch toán kế toán phải sử dụng thống
  nhất một đơn vị giá là “đồng Việt Nam (VND)” để tổng hợp các loại vốn
  bằng tiền. Nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra “đồng Việt
  Nam” để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ các loại tiền
  đó.
  - Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời chính xác số tiền
  hiện có và tình hình thu chi toàn bộ các loại tiền, mở sổ theo dõi chi tiết
  từng loại ngoại tệ theo nguyên tệ và theo đồng Việt Nam quy đổi, từng
  loại vàng bạc, đá quý theo số lượng, giá trị, quy cách, độ tuổi, phẩm chất,
  kích thước
  - Nguyên tắc hoạch toán ngoại tệ: Nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ
  phải quy đổi ra “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải theo
  dõi nguyên tệ của các loại tiền đó. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán thực
  tế bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam công bố chính thức tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Với những
  ngoại tệ không công bố tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam thì thống nhất
  quy đổi thông qua đồng đô la Mỹ(USD).
  Với vàng bạc kim khí quý đá quý thì giá nhập vào trong kì được tính
  theo giá trị thực tế, còn giá xuất trong kì được tính theo phương pháp sau:
  + Phương pháp giá thực tế bình quân bình quân gia quyền giữa giá
  đầu kì và giá các lần nhập trong kì
  + Phương pháp giá thực tế nhập trước - xuất trước
  + Phương pháp giá thực tế nhập sau - xuất trước
  + Phương pháp giá thực tế đích danh
  + Phương pháp giá bình quân sau mỗi lần nhập
  Thực hiện đúng các nguyên tắc trên thì việc hạch toán vốn bằng tiền
  sẽ giúp doanh nghiệp quản lí tốt về các loại vốn bằng tiền của mình.
  Đồng thời doanh nghiệp còn chủ động trong kế hoạch thu chi, sử dụng có
  hiệu quả nguồn vốn đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra
  thường xuyên, liên tục.


  Xem Thêm: Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ SHC Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ SHC Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status