Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị (58 trang)MỤC LỤC​

Lời mở đầu 0

Chưng 1 Lý luận chung về kế toán vật liệu trong doanh nghiệp xây dựng 1

I. Đặc điểm của hoạt động xây lắp nh hưởng đến công tác kế toán vật liệu 1

II. Đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu: 2

1. Đặc điểm vật liệu: 2

2. Phân loại vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp: 2

3. Đánh giá vật liệu: 3

3.1. Tính giá thực tế của hàng nhập kho: 3

3.2. Tính giá thực tế vật liệu xuất kho: 3

4. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp: 5

4.1. Phưng pháp thẻ song song 6

4.2. Phưng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 7

4.3. Phưng pháp sổ số dư: 9

5. Kế toán tổng hợp vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 11

5.1. Tài khon kế toán sử dụng: 11

5.2. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng: 11

5.3. Sổ kế toán tổng hợp vật liệu: 12

6. Công tác kiểm kê vật liệu 13

Chưng II Thực trạng công tác kế toán vật liệu tại công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị 15

I. Đặc điểm chung của Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị 15

1.Quá trình hình thành và phát triển: 15

2.Tổ chức bộ máy qun lý của công ty: 15

3.C cấu bộ máy kế toán của công ty: 18

4.Đặc điểm công tác kế toán của công ty: 18

5.Một số chỉ tiêu kinh tế trong vài năm gần đây: 19

II.Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị 19

1.Đặc điểm và phân loại vật liệu: 19

1.1.Đặc điểm: 19

1.2.phân loại vật liệu: 21

2. Đánh giá vật liệu: 21

3.Kế toán chi tiết vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị 22

4. Kế toán tổng hợp nhập – xuất vật liệu tại công ty 24

4.1. Hệ thống sổ sách kế toán dùng cho hạch toán vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị 24

4.2.Kế toán tổng hợp nhập vật liệu: 24

4.3.Kế toán tổng hợp xuất vật liệu: 26

5.Công tác kiểm kê vật liệu. 27

Chưng III Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty 28

I. Đánh giá chung: 28

1.1. Ưu điểm: 28

1. 2.Nhược điểm: 29

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty: 30

1. ý kiến thứ 1:Về hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty. 30

2. ý kiến 2: Về lập biên bn kiểm nghiệm vật tư 30

3. ý kiến thứ 3:Về hạch toán vật tư còn lại cuối kỳ 31

4. ý kiến thứ 4. Về công tác kiểm kê vật liệu 31

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị sẽ giúp ích cho bạn.