Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ (98 trang)MỤC LỤC​

Lời mở đầu

Phần I:Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ trong DN:

I. TSCĐ và nguyên tắc hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) :

1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm TSCĐ

2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ

3. Phân loại TSCĐ

3.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện

3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư

3.3. Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành

3.4.Phân loại TSCĐ theo tính chất sở hữu

3.5.Phân loại TSCĐ theo công dụng

II. Hạch toán chi tiết TSCĐ

1. Chứng từ kế toán

1.1. Biên bản giao nhận TSCĐ

1.2.Biên bản thanh lý TSCĐ

1.3. Biên bản đánh giá lại TSCĐ

2. Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ

2.1. Lập thẻ TSCĐ

2.2. Sổ TSCĐ

2.3.Sổ tài sản theo đơn vị sử dụng

III. Hạch toán tổng hợp TSCĐ

1. Hạch toán tổng hợp TSCĐ hữu hình

1.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ hữu hình

1.2.Tiêu chuẩn ghi nhận và qui định về nguyên giá TSCĐHH

1.3.Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.Phương pháp hạch toán

2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ vô hình

2.1. Đặc điểm, phân loại TSCĐ vô hình

2.2.Tiêu chuẩn ghi nhận và qui định về nguyên giá TSCĐVH

2.3.Tài khoản kế toán sử dụng

2.4.Phương pháp hạch toán

3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ thuê tài chính

3.1.Đặc điểm của TSCĐ thuê tài chính

3.2. Những qui định về nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

3.3. Tài khoản kế toán sử dụng

3.4. Phương pháp hạch toán

4. Hạch toán khấu hao TSCĐ

4.1.Hao mòn và khấu hao

4.2. Các phương pháp khấu hao

4.3.Nguyên tắc hạch toán khấu hao

4.4.Tài khoản kế toán sử dụng

4.5. Phương pháp hạch toán

5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ

5.1. Khái niệm và phân loại sửa chữa TSCĐ

5.2. Tài khoản kế toán sử dụng

5.3. Phương pháp hạch toán


Phần II: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

I. Khái quát chung về công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ:

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty:

3. Tổ chức công tác kế toán.

3.1. Bộ máy kế toán.

3.2. Hệ thống sổ kế toán

3.3.Hệ thống báo cáo kế toán

II. Thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty:

1. Một số vấn đề về TSCĐ tại Công ty:

1.1. Đặc điểm TSCĐ :

1.2. Phân loại TSCĐ trong công ty:

2. Tình hình tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty:

2.1. Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty:

2.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty:


Phần III Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ.

I. Một số đánh giá chung về Công ty

II. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán TSCĐ tại công ty:

1. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty

2. Đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty

2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm

III. Một số kiến nghị, đề xuất

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ sẽ giúp ích cho bạn.