Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh việt hồng (73 trang)MỤC LỤC​

Phần một Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và Xác định kết quả

I. Bán hàng , xác định kết quả và yêu cầu quản lý

1. Vai trò , vị trí của bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp

2. Sự cần thiết quản lý hàng hoá và các yêu cầu quản lý

II. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết

A. Kế toán hàng hoá

1. Đánh giá hàng hoá

2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá

B. Kế toán bán hàng và xác định kết qu

1. Các phương thức bán hàn

2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu

3. Kế toán chi phí bán hàng

4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


Phần hai Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và Xác định kết quả ở công ty TNHH Việt Hồng

I. Đặc đIểm chung của công ty TNHH Việt Hồng

1. Quá trình hình thành và phát triể

2. Chức năng và nhiệm vụ của công t

3. Cơ cấu tổ chức , chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

4. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty

5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Côn ty trong một số năm qua

6. Các hình thức sổ kế toán của công ty

II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty TNHH Việt Hồng .

A. Kế toán hàng hoá

1. Công tác tổ chức quản lý chung về hàng hoá

2. Các thủ tục nhập xuất kho và chứng từ kế toán

3. Kế toán chi tiết hàng hoá

4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho hàng hoá tại Công ty TNHH Việt Hồng


B. Kế toán tiêu thụ hàng hoá

I. Tình hình tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công ty TNHH Việt Hồng

1. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH Việt Hồng

2. Các phương thức thanh toán tiền mặt:

3. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Việt Hồng

4. Kế toán giảm gía hàng hoá:


II. Xác định kết quả kinh doanh:

1. Kế toán chi phí bán hàng:

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:


Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả Tại công ty TNHh việt hồng

i. nhận xét chung về công tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNhh Việt hồng:


II. Nhận xét cụ thể:

1. Kế toán bán hàng:

2. Tình hình theo dõi công nợ:

3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:


III. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty TNHH Việt Hồng

1. ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán:

2. ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hoá:

3. ý kiến về giá vốn hàng hoá:

4. ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi:

5. ý kiến hoàn thiện về kế toán bán hàng:

6. ý kiến về hình thức sổ kế toán:Kết luận

Danh mục tàI liệu tham khảoXem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh việt hồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh việt hồng sẽ giúp ích cho bạn.