Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO tại cửa hàng Thương Mại - Dịch vụ Cửa Nam thuộc công ty thương Mại – Dịch Vụ Tràng Thi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. tại cửa hàng Thương Mại - Dịch vụ Cửa Nam thuộc công ty thương Mại – Dịch Vụ Tràng Thi


  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1

  Phần I:Giới thiệu chung về công ty 3

  THƯƠNG MạI DịCH Vụ TRàNG THI 3

  I. khái quát QUá TRìNH HìNH THàNH Và phát triển của công ty. 3

  1. Quá trình hình thành và phát triển. 3

  2. Tình hình vốn và nguồn hình thành vốn của công ty 4

  II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý 5

  1. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. 5

  1.1. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty: 5

  1.2. Đặc điểm về nhân lực: 5

  2. Cơ cấu ngành nghề của công ty 6

  Các phân xưởng, bộ phận sản xuất 6

  3. Hệ thống và cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh. 7

  3.1 Cơ cấu tổ chức. 7

  3.2 Bộ phận nghiệp vụ các phòng ban của Công ty: 8

  III. Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty. 10

  1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 10

  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 10

  3. Hình thức sổ kế toán đang sử dụng 12

  3.1 Chế độ áp dụng: 12

  3.2 Hình thức ghi sổ Error! Bookmark not defined.

  3.Phương pháp tính giá hàng tồn kho 14

  Phần II: thực trạng tổ chức 15

  kế toán trong một kỳ của cửa hàng. 15

  I. kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. 15

  1. Khái niệm 15

  2. Đặc điểm 15

  3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 15

  Tình hình vật liệu tại Công ty: 15

  II: kế toán TSCĐ 29

  1. Khái niệm: 29

  2. Đặc điểm: 29

  3. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ: 29

  4. Thực trạng về TSCĐ trong Công ty: 29

  Biên bản giao nhận TSCĐ 32

  THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 33

  5. Khấu hao TSCĐ: 41

  5.1 TK sử dụng: 41

  5.2 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong Công ty. 41

  III: kế toán tiền lương và các khoản trích theoLương 45

  1. Khái niệm: 45

  2. Ý nghĩa tiền lương. 45

  3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương: 45

  4. Các hình thức tiền lương. 46

  5. Tình hình thực hiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 47

  IV: kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 120

  1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 120

  2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 120

  3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 120

  4. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 121

  V: kế toán vốn bằng tiền 126

  1. Khái niệm. 126

  2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 126

  3. Kế toán tiền mặt tại quỹ của các Công ty 126

  Phiếu chi 128

  Phiếu chi 128

  Phiếu thu 129

  4. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 132

  Phiếu thu 133

  VI: kế toán các nghiệp vụ thanh toán 138

  1. Kế toán các khoản nợ phải thu. 138

  1.1 Kế toán phải thu của khách hàng: 138

  1.2 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ . 139

  1.3 Kế toán phải thu nội bộ: 139

  1.4 Kế toán thế chấp ký quỹ, ký cược. 139

  1.5 Kế toán tạm ứng. 140

  1.6.Kế toán các khoản phải thu khác; 140

  1.7. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi: 140

  1.8 Một số nghiệp vụ thanh toán tại Công ty. 141

  2. Kế toán các khoản nợ phải trả. 145

  2.1 Kế toán các khoản nợ ngắn hạn: 145

  2.2 Kế toán các khoản vay ngắn hạn: 145

  2.3 Kế toán khoản nợ dài hạn đến hạn trả: 145

  2.4 Kế toán phải trả người bán. 146

  2. 5 Kế toán phải trả người mua: 146

  2.6 Kế toán thuế và các khoản nộp nhà nước 146

  2.7. Kế toán phải trả công nhân viên: 147

  2.8 Chi phí trả trước 147

  2.9 Kế toán khoản phải trả nội bộ 147

  2.10 Một số nghiệp vụ thanh toán tại Công ty 147

  2.11 Lập các chứng từ: 148

  VII: hạch toán chi phí tài chính 150

  1. Khái niệm về hoạt động tài chính 150

  2. Kế toán thu nhập hoạt động tài chính: 150

  3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 150

  4. Một số nghiệp vụ của Công ty liên quan đến hoạt động tài chính 151

  VIII: kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 155

  1. Nhiệm vụ của kế toán nguồn vốn chủ sở hữu: 155

  2. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 155

  2.1 Kế toán nguồn vốn kinh doanh 155

  2.2 Kế toán đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá: 156

  2.3 Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 157

  2.4 Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp 157

  2.5 Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 158

  3. Kế toán các loại quỹ doanh nghiệp 158

  3.1 Kế toán quỹ đầu tư phát triển 158

  3.2 Kế toán quỹ dự phòng tài chính 158

  3.3 Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 159

  3.4 Quỹ khen thưởng phúc lợi 159

  3.5 Kế toán quỹ quản lý của cấp trên 159

  4. Một số nghiệp vụ của công ty liên quan đến nguồn vốn. 160

  SỔ CHI TIẾT QUỸ DOANH NGHIỆP 162

  IX: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 163

  1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 163

  2. Kế toán chi phí bán hàng 163

  3. Một số nghiệp vụ liên quan đến chi phí bán hàng tại công ty. 164

  X Kế toán xác định kết quả hoạt dộng kinh doanh. 117

  XI: lập báo cáo tài chính 119

  Hàng tồn kho 119

  TSCĐ và đầu tư dài hạn 120

  TSCĐ hữu hình 120

  Các khoản đầu tư TCdài hạn 120

  Phần III. Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại cửa hàng. 124

  KẾT LUẬN 126


  Xem Thêm: tại cửa hàng Thương Mại - Dịch vụ Cửa Nam thuộc công ty thương Mại – Dịch Vụ Tràng Thi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tại cửa hàng Thương Mại - Dịch vụ Cửa Nam thuộc công ty thương Mại – Dịch Vụ Tràng Thi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status