Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công Ty Cổ Phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công Ty Cổ Phầ


  Môc lôc

  Trang

  Lời Mở Đầu 1

  Ch­¬ng I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH 4

  I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 4

  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 4

  2. Vốn tài sản và nguồn vốn 5

  3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường cung cấp 5

  4. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây 7

  II. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 7

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7

  2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 9

  III. Mô hình tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 10

  IV. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 11

  1. Tổ chức bộ máy kế toán 11

  2. Hệ thống chứng từ kế toán công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 13

  3. Hệ thống tài khoản Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành đang sử dụng 14

  4. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành 17

  5. Hệ thống báo cáo 19

  V. Khái quát một số phần hành cơ bản 20

  CHƯƠG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH 25

  I- Khát quát chung về chi phí sản xuất 25

  1. Đặc điểm chi phí sx: 25

  2- Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty: 25

  3- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành: 26

  4- phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 26

  II- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất : 28

  1 - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 28

  2- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 32

  3- Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 39

  4- Kế toán chi phí sản xuất chung: TK 627 44

  5- Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang, cuối kỳ. 48

  a- Tập hợp chi phí sản xuất: TK 154 48

  b- Đánh giá sản phẩm xây đựng dở dang: 49

  III- Đối Tượng Tính Giá Thành Tại Công Ty Cổ Phần Đấu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành 50

  Phần III: ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝs¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng tycæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng phóc thµnh 51

  I - nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành: 51

  1 - Ưu điểm: 51

  2- Nhược điểm: 51

  a. Về việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư: 51

  b. Hạch toán phân bổ vật liệu luân chuyển và công cụ lao động nhỏ: 52

  II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng phúc thành 52

  1.- Đối với việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư, vật liệu: 52

  2.- Đối với các vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ, dụng cụ lao động nhỏ: 53

  3.- Chi phí sử dụng dàn giáo trong quá trình thi công: 55

  KẾT LUẬN 58  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường với xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu, các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang nổ lực vươn lên dành vị thế cho mình. Để đạt được điều đó mỗi công ty doanh nghiệp phải thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng riêng của mình.

  Trong những năm gần đây, xây dựng cơ bản là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định, sản phẩm của ngành xây dựng có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và xã hội tổng hợp. Do đó các công trình xây dựng có tác động quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần xây dựng văn hóa và nghệ thuật, kiến trúc, môi trường sinh thái.

  Hàng năm ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng vốn đầu tư của cả nước với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian kéo dài và thường trên quy mô lớn. Vấn đề đặt ở đây là làm sao quản lý vẫn tốt, có hiệu quả khác phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình thi công, giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế hết sức quan trọng. Và là mối quan tâm hàng đầu của ban quản lý tại các công ty. Thông qua số liệu về chi phí sản xuất đánh giá được tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí có biện pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Còn giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng vật tư tiền vốn, ld ở doanh nghiệp, phản ánh khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm. Với vai trò quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng như việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.


  Nắm rõ được vấn đề đó công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành cũng luôn tìm tòi nghiên cứu áp dụng những cái mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sự đứng vững và mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty còn nhiều tồn tại cần tiếp được cải thiện. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên với mong muốn góp phần hoàn thiện kế toán tại công ty em đã chọn đề tài:

  "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc thành “Cho báo cáo tốt nghiệp của mình.

  Mục đích nghiên cứu: Nhằm tạo ra sự phù hợp giữa công tác kế toán với đặc điểm sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dưng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành. Nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí, thuận tiện và dễ dàng trong việc thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, kết hợp với thực tiễn tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đưa ra các giải pháp hoàn thiện theo chuẩn mực kế toán.

  Phương pháp nghiên cứu bằng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp so sánh, kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, kế thừa có chọn lọc của các tác phẩm của tác giả đi trước cùng với sự giúp đỡ tận tình của toàn thể cán bộ trong phòng tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành và sự hướng dẫn của giáo viên: T.S Nguyễn Thanh Quý đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài báo cáo tốt nghiệp này.

  Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm:

  Chương 1: Khái Quát Chung Về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tâng Phúc Thành .

  Chương 2: Thực Trạng Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành.

  Chương 3: Phương Hướng Hoàn Thiện Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành.

  Với thời gian tiếp xúc thực tế không nhiều và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp này không thể tránh được những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chỉ bảo của các thầy cô để em có thể nâng cao kiến thức của mình nhằm khắc phục tốt hơn cho công tác thực tế sau này.

  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Quý, các thầy cô giáo khoa kinh tế, các cán bộ trong phòng tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Thành đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công Ty Cổ Phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công Ty Cổ Phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status