Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN oàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. oàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng


  Mục lục

  Mở đầu 1

  Chương I: Cơ sở lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá tại

  các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 3

  I. Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh

  tế thị trường 3

  1. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 3

  2. Mục tiêu - nhiệm vụ của xuất khẩu 6

  3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy 7

  II. Đặc điểm chung của hoạt động xuất khẩu 7

  2. Các giai đoạn của hoạt động xuất nhập khẩu 7

  2. Các phương thức và hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 8

  21 Các phương thức kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 8

  21.1 Xuất khẩu theo nghị định, hiệp định thư. 8

  21.2 Xuất khẩu cân đối Tự sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động xuất

  khẩu thường). 8

  22 Các hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 9

  22.1 Hình thức kinh doanh xuất khẩu trực tiếp. 9

  22.2 Hình thức kinh doanh xuất khẩu uỷ thác. 9

  23 Các phương thức thanh toán quốc tế dùng trong hoạt động kinh doanh xuất

  khẩu hàng hoá 10

  23.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance). 10

  23.2 Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng ( Letter of credit - LC/ ). 11

  23.3 Phương thức ghi sổ hay phương thức mở tài khoản (Open account). 12

  23.4 Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment). 13

  3. Các phương thức định giá 14

  31 Giá cố định 14

  32 Giá quy định sau 14

  33 Giá linh hoạt ( giá có thể điều chỉnh lại ) 14

  34 Giá di động 15

  4. Giá cả và tiền tệ áp dụng trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá 15

  41 Giá cả 15

  42 Tiền tệ 16

  5. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 16

  51 Phạm vi và thời điểm xác định hàng xuất khẩu 16

  51.1 Phạm vi xác định hàng xuất khẩu. 16

  51.2 Thời điểm xác định hàng xuất khẩu. 17

  52 Yêu cầu hạch toán hàng xuất khẩu hàng hoá 17

  53 Chứng từ sử dụng trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá 17

  53.1 Chứng từ. 17

  53.2 Tài khoản sử dụng. 18

  54 Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường

  xuyên 19

  55 Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác 20

  55.1 Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác. 20

  55.1.1 Hạch toán đơn vị giao uỷ thác. 21

  55.1.2 Hạch toán đơn vị nhận uỷ thác. 22

  III. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xuất khẩu hàng hoá 25

  1. Yêu cầu quản lý 25

  2. Nhiệm vụ kế toán xuất khẩu hàng hoá 27

  IV. Hoàn thiện kế toán hoạt động xuất khẩu hàng hoá 27

  1. Nội dung hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 27

  2. Nội dung hoàn thiện quy trình hạch toán 28

  CHƯƠNG II: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán nghiệp

  vụ xuất khẩu tại Công ty Giầy Hải dương 30

  I. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Giầy Hải Dương 30

  1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 30

  11.Quạ trình hình thành và phát triển Công ty Giầy Hải Dương. 30

  12 Nhiệm vụ của Công ty Giầy Hải Dương 32

  13 Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Giầy Hải Dương 33

  13.1 Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty Giầy 34

  13.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 34

  14 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tại Công ty Giầy

  Hải Dương 37

  14.1 Hoạt động sản xuất. 37

  14.1.1 Mặt hàng sản xuất của Công ty Giầy Hải Dương. 37

  14.1.2 Công nghệ sản xuất của Công ty Giầy Hải Dương. 38

  14.1.3 Môi trường kinh doanh của Công ty Giầy Hải Dương. 39

  14.2 Hoạt động xuất nhập khẩu. 41

  14.2.1 Hoạt động nhập khẩu. 41

  14.2.2 Hoạt động xuất khẩu. 43

  14.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh. 43

  2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Giầy Hải Dương 45

  21 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 45

  21.1 Khái niệm. 45

  21.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 45

  22 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Giầy Hải Dương 46

  II. Tình hình hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty giầy

  Hải Dương 48

  Quá trình xuất khẩu hàng hoá 48

  Chứng từ kế toán 48

  3. Trình tự hoạt động xuất khẩu tại Công ty Giầy Hải Dương 48

  31 Kế toán xuất khẩu trực tiếp 48

  32 Sổ sách phản ánh 51

  CHƯƠNG III: Các giải pháp nhằm tổ chức hợp lý công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty giầy hải dương 55

  I. Nhận xét đánh giá về công tác hạch toán nghiệp vụ xuất

  khẩu tại Công ty Giầy Hải Dương 55

  1. Nhận xét đánh giá chung 55

  2. Nhận xét đánh giá về công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty Giầy

  Hải Dương 55

  II. Một số kiến nghị đề xuất 58

  1. Yêu cầu nguyên tắc hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 58

  2. Một số ý kiến 60

  Kết luận 63  lời mở đầu

  Ngày nay, nền kinh tế thế giới đang ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất, các quan hệ kinh tế được mở rộng đa phương, đa dạng với nhiều hình thức. Bên cạnh các quan hệ ngoại giao và các quan hệ đầu tư quốc tế, các quan hệ thương mại quốc tế cũng đặc biệt phát triển. Nhiều nước đã chuyển từ chiến lược kinh tế "đóng cửa" sang chiến lược kinh tế "mở cửa", thay thế nhập khẩu sang hướng xuất khẩu. Chính vì vậy, hoạt động ngoại thương ngày nay diễn ra sôi nổi không chỉ ở ba đỉnh tam giác kinh tế thế giới. Để hoà nhập với xu thế đó, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã có nhiều thay đổi nhằm đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển.

  Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu trong công cuộc phát triển đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vấn đề đặt ra là phải đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu được thực hiện một cách thuận lợi, an toàn, nhanh chóng và có hiệu quả. Muốn làm được điều đó Công ty phải có đội ngũ kế toán có nghiệp vụ và chuyên môn cao để đảm bảo việc thực hiện kế toán một cách nhanh chóng thông suốt, đồng thời ghi chép phản ánh và cung cấp thông tin một cách đầy đủ kịp thời chính xác làm cơ sở để kiểm tra đánh giá việc quản lý tài sản và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bởi vậy, Công ty giầy Hải Dương - một doanh nghiệp chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu luôn luôn vươn tới thị trường nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Giá trị xuất khẩu của Công ty đóng góp một phần vào việc tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

  Được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Phú Giang cùng các bác, cô, chú, anh chị trong phòng xuất khẩu, phòng kế toán và các phòng ban khác của Công ty giầy Hải Dương, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng”+ làm nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp.
  Nội dung nghiên cứu bao gồm

  Chương I : Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá.

  Chương II : Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty giầy Hải Dương.

  Chương III : Những giải pháp nhằm tổ chức hợp lý công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty giầy Hải Dương.


  Song do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, cho nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo trong khoa, các bác, cô, chú, anh chị trong Công ty giầy Hải Dương cũng như các bạn đồng khoá để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

  Qua đây cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Phú Giang cùng các bác, cô, chú, anh chị trong Công ty giầy Hải Dương đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp.


  Xem Thêm: oàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu oàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status