Đề tài: Thực tiễn công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Nhà máy thiết bị Bưu điện


MỤC LỤC​

Phần I. Tổng quan về Nhà máy thiết bị Bưu điện

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy.

1. Đặc điểm quy trình công nghệ.

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Phần II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của nhà máy thiết bị Bưu điện.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.

2. Hình thức tổ chức công tác kế toán.

Phần III. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Nhà máy thiết bị Bưu điện.

1. Những thành tựu đạt được.

2. Những tồn tại cần khắc phục.


Xem Thêm: Thực tiễn công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Nhà máy thiết bị Bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tiễn công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Nhà máy thiết bị Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.