MỤC LỤC
Mở đầu .1
Chương 1. NGUYÊN LÍ ÁNH XẠ KKM
1.1. Bổ đề KKM 3
1.2. Nguyên lí ánh xạ KKM 7
1.3. Bất đẳng thức Ky Fan 10
Chương 2. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐƠN TRỊ
2.1. Nón và quan hệ thứ tự theo nón 13
2.2. Bài toán cân bằng vô hướng 16
2.3. Bài toán cân bằng vectơ không có giả thiết đơn điệu 23
2.4. Bài toán cân bằng vectơ giả đơn điệu 28
2.5. Bài toán cân bằng vectơ tựa đơn điệu 34
2.6. Một số mở rộng 39
Chương 3. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐA TRỊ
3.1.Bài toán cân bằng vectơ đa trị không có giả thiết đơn điệu 51
3.2. Bài toán cân bằng vectơ đa trị đơn điệu 56
Kết luận 63
Tài liệu tham khảo 64
[charge=450]http://up.4share.vn/f/43727a7772707b72/LV_08_SP_TH_NTH.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nguyên lí ánh xạ kkm và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguyên lí ánh xạ kkm và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô sẽ giúp ích cho bạn.