Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên


  Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên

  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán:
  1.1.1 Khái niệm
  1.1.2 Nhiệm vụ
  1.2. Nội dung tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm:
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất
  1.2.2. Xác định đối tựơng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.2.3. Xác định phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phát sinh vào đối tương hạch toán chi phí hoặc đối tượng tính giá thành
  1.2.4. Xác định kỳ tính giá thành và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
  1.2.5. Xác định phương pháp tính giá thành
  1.3. Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp :
  1.3.1.Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp
  1.3.2.Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp
  1.3.3.Kế toán chi phí sản xuất chung
  1.3.4.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
  1.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
  1.4.1.Kế toán sản phẩm hỏng
  .4.2.Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất

  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

  2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)
  2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
  - Quá trình hình thành công ty
  + Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước: Thành lập theo quyết định số, ngày, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
  + Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, . : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
  + Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
  - Quá trình phát triển của công ty :
  Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
  - Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, vốn sản xuất .)
  (Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên) (2008 – 2010)
  2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty:
  Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số ).
  2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :
  - Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)
  2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :
  a) Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).
  b) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).
  2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :
  a) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :
  Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.
  b) Hình thức kế toán công ty áp dụng
  Hình thức nào : Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).
  2.1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
  2.1.3.1 Hệ thống tài khoản DN áp dụng:
  2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại DN: Phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.
  2.1.3.4 Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ
  2.1.3.5 Kỳ tính giá thành tại Công ty: tháng, quý, năm, hay theo đơn đặt hàng cụ thể.

  2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY (từ 25 - 30 trang)

  2.2.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
  2.2.1.1 Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty :
  Chi phí sản xuất tại công ty bao gồm những loại nào, nêu rõ từng loại .
  2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty :
  -Chi phí trực tiếp
  -Chi phí gián tiếp

  2.2.1.3 Phương pháp phân bổ chi phí chung tại công ty: Tại Công ty , các chi phí không hạch toán trưc tiếp được cho từng đối tượng sử dụng thì được theo dõi và phân bổ như thế nào ? Ví dụ như chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng sản phẩm hoặc từng DDH theo tiêu thức nào ( Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp ). Trình bày cách phân bổ.

  2.2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  2.2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành tại công ty :
  Công ty tổng hoạch toán chi phí và tính và tính giá thành sản phẩm cho tưng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm, từng phân xưởng hay từng đơn đặt hàng
  Chọn một sản phẩm cụ thể làm ví dụ minh họa. Mô tả sơ lược quá trình phát sinh các loại chi phí, cách thức theo dõi, hoạch toán (ví dụ: chí phí NVL trục tiếp phát sinh như thế nào? Chi phí nhân công trục tiếp phát sinh như thế nào? .)
  2.2.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty :
  * Phương pháp hạch toán chi phí tại
  Công ty hạch toán chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ
  Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất
  a) Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp
  + Nội dung chi phí : gồm các laọi chi phí nào
  + Phương pháp phân bổ chi phí NVLTT (nếu có)
  + Tài khoản sử dụng ( TK 621), các loại chứng từ ( phiếu xuất, bảng kê. . .), sổ chi phí SXKD
  + Trình bày sổ chi phí 621 có ghi các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động xuất NVL để sản xuất sản phẩm làm ví dụ đã chọn ở trên ( hoặc các nghiệp vụ nhập lại kho NVL do sử dụng không hết nếu có ).
  b) Chi phí nhân công trực tiếp :
  + Nội dung chi phí ( lương , BHXH)
  + Cách tính lương cho công nhân :Trình bày cách tính lương, đơn giá lương ( nếu có): Tính lương theo thời gian hay khoán
  + Phương pháp phân bổ chi phí nhân công cho đối tương tính giá thành tại công ty
  ( nếu có)
  + Tài khoản sử dụng ( TK 622) ( Bảng chấm công, bảng tính lương, bảng
  phân bổ tiền lương ( nếu có), sổ Chi tiết CPSX
  + Trình bày sổ chi phí 622 có ghi các nghiệp vụ tính lương, các khoản trích theo lương, trích trước lương công nhân nghỉ phép . . nêu trên.
  c) Chi phí sản xuất chung
  + Tại công ty phát sinh những lọai chi phí sản xuất chung nào[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie3" alt=":(" title="Frown :(">chi phí điện, điện thoại, nước , khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, vật liệu, lương quản lý xưởng. )
  + Phương pháp phân bổ : phân bổ theo tiêu thức hiện đang áp dụng tại công ty
  + Tài khoản sử dụng (TK 627) , các loai chứng từ sổ sách (tương tự các phần trên)
  + Trình bày sổ chi phí 627 có ghi các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động phục vụ sản xuất tại phân xưởng Cách tính chi phí SXC phân bổ cho sản phẩm minh hoạ.

  Nếu công ty thực hiện theo quyết định 48 (dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ) thì không sử dụng các tài khoản 621,622,627 mà sử dụng tài khoản 154.

  2.2.Tính giá thành:
  - Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành nào .Ví dụ : Phương pháp giản đơn
  - Trình bày cách tính giá thành : Cách xác định giá trị sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm (đơn hàng. . )
  a.Tập hợp CPSX: Kết chuyển toàn bộ các sổ chi phí SX trong kỳ (gồm sổ chi phí 621,622,627) sang sổ chi phí TK 154.
  b.Tính giá thành sản phẩm .
  Tính giá thành của sản phẩm minh hoạ.Trình bày sổ, thẻ chi tiết giá thành sản phẩm minh hoạ.
  Trình bày các sổ cái tài khoản 621,622,627,154

  CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY (từ 5 -7 trang)
  3.1. đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành tại công ty
  3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành tại công ty
  3.1.2 Những tồn tại (yếu điểm ) về hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty cần phải hoàn thiện
  3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán
  3.1.2.2 Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí
  3.1.2.3 Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành

  3.2. Các phương pháp của bản thân nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành áp dụng cho công ty
  Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế công ty, kiến nghị với nhà trường, thầy cô về thực tế so với lý thuyết có gì bổ khuyết (nếu có)


  Xem Thêm: Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status