Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi cô


  Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới - Tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ(83 trang)
  Lời nói đầu

  Với mục tiêu đưa đất nước tiến lên CNXH, Đảng và Nhà nước ta đang ra sức tạo lập một cơ sở hạ tầng vững chắc làm nền tảng cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do yêu cầu chuyển đổi và phát triển nền kinh tế, các khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông, cầu cống . được xây dựng ngày càng nhiều, với chất lượng ngày càng cao thể hiện tầm quan trọng và sự lớn mạnh của ngành xây dựng cơ bản. Mặt khác, muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, mỗi doanh nghiệp đều phải có các biện pháp nâng cao năng lực của bộ máy quản lý kết hợp với tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng các sản phẩm đầu ra tạo uy tín đối với khách hàng. Do đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng.
  Hạch toán đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng giá thành sản phẩm, từ đó tạo cho nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của Công ty để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của Công ty.
  Xuất phát từ ý nghĩa thực tế trên và qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thi công Cơ giới tôi đã quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới - Tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ".
  Mục tiêu của bài viết này là vận dụng lý luận hạch toán kế toán đã học ở trường vào nhu cầu thực hiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thi công Cơ giới, từ đó xem xét những yêu cầu còn tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.
  Kết cấu luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm có ba phần:
  Phần I. Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.
  Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới – Tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ
  Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới – Tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ.
  Để hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy giao-Thác sỹ: Phạm Đức Cường đã giúp tôi hoàn thành luận văn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn các anh, chị Phòng Tài chính kế toán Công ty Thi công Cơ giới đã giúp tôi mọi mặt trong thời gian thực tập tại Công ty.
  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu

  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 1
  1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1
  11 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp. 1
  12 Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị xây lắp. 2
  2. Bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 2
  21 Bản chất của chi phí sản xuất. 2
  22 Bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp. 3
  23 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 4
  3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 4
  31 Phân loại chi phí sản xuất. 4
  31.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. 5
  31.2 Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành. 5
  31.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và quy mô sản xuất. 6
  31.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí 6
  32 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 6
  32.1 Giá thành dự toán 6
  32.2 Giá thành kế hoạch. 7
  32.3 Giá thành thực tế. 7
  4. ý nghĩa, nhiệm vụ của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 7
  5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 8
  51 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
  52 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp và kỳ tính giá thành. 9
  53 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
  6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 10
  61 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 10
  61.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo công trình hay hạng mục công trình hoàn thành. 10
  61.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng 10
  61.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn vị hoặc khu vực thi công. 10
  61.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo khối lượng công việc hoàn thành. 11
  62 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 11
  62.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp 11
  62.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 12
  62.3 Phương pháp tính giá thành theo định mức. 12
  62.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 12
  62.5 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ kế hoạch. 12
  62.6 Phương pháp liên hợp 13
  7. Hạch toán ban đầu chi phí sản xuất 13
  8. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất. 13
  9. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 14
  91 Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15
  91.1 Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 15
  91.2 Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
  92 Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 16
  92.1 Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 17
  92.3 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 17
  93 Hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công. 18
  93.1 Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 18
  93.2 Phương pháp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 18
  94 Hạch toán chi phí trả trước 20
  94.1 TK sử dụng và nội dung phản ánh. 21
  94.2 Phương pháp hạch toán chi phí trả trước 21
  95 Hạch toán chi phí phải trả 21
  95.1 Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh 22
  95.2 Phương pháp hạch toán chi phí phải trả 22
  96 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 22
  96.1 TK sử dụng và nội dung phản ánh. 22
  96.2 phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung 22
  97 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 23
  97.1 Đối với thiệt hại về ngừng sản xuất 24
  97.2 Thiệt hại phá đi làm lại 24
  98 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 25
  98.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 25
  98.2 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 26
  101 Hình thức nhật ký chung. 27
  102 Hình thức chứng từ ghi sổ 28
  103 Hình thức nhật ký - chứng từ 28
  104 Hình thức nhật ký - sổ cái 29
  11. Liên hệ công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Việt Nam với một số nước trên thế giới. 29

  Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới – Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ. 32
  1. Khái quát chung về Công ty Thi công Cơ giới. 32
  11 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 32
  11.1 Quá trình hình thành và phát triển. 32
  11.2 Ngành nghề kinh doanh 32
  11.3 Thị trường 33
  11.4 Vốn 33
  11.5 Kết quả kinh doanh trong một số năm 34
  12 Tổ chức bộ m áy quản lý, chức năng nhiệm vụ các phòng ban 34
  12.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 34
  12.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 35
  13 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 36
  14 Tổ chức hạch toán kế toán. 36
  14.1 Bộ máy kế toán. 36
  14.2 Hình thức sổ kế toán 38
  14.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 39
  14.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 39
  14.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo 39
  14.6 Khái quát hạch toán một số phần hành chủ yếu 40
  2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. 40
  21 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất của Công ty 40
  21.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 40
  21.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 41
  22 Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty. 42
  22.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
  22.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 49
  22.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 53
  22.4 Chi phí phải trả 58
  23 Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 59
  23.1.Tâp. hợp chi phí sản xuất 59
  23.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 60
  3. Công tác tính giá thành của Công ty. 61
  31 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 61
  32 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 61
  4. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty. 61


  Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới - Tổng Công ty Xây Dựng Đường Thuỷ 64
  1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 64
  11 Những ưu điểm. 64
  12 Những mặt còn tồn tại 66
  2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty 66
  3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 67
  31 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ. 67
  32 Hoàn thiện việc quản lý và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 68
  33 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công. 70
  34 Hoàn thiện công tác hạch toán công cụ, dụng cụ. 72
  35 Về khoản thiệt hại chi phí sản xuất. 73
  36 Về vấn đề hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 73
  37 Về vấn đề trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 73
  38 Hoàn thiện về sổ sách kế toán 74
  39 Về tổ chức phân công lao động tại phòng kế toán 75

  kết luận

  tàI liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status