Đề tài : Bàn về hệ thống phương pháp hạch toán các loại chi phí sản xuất sản phẩm với việc hình thành hệ thống phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DNSX:

I.Chi phí sản xuất
1.1.Khái niệm
1.2.Phân loại chi phí sản xuất
1.3.Phân loại theo yếu tố chi phí
II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:
2.1.Giá thành sản phẩm
2.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm.
III. HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN:
3.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
3.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3.3.Hạch toán chi phí trả trước
3.4.Hạch toán chi phí phải trả
3.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
3.6.Hạch toán chi phí sản xuất chung
3.7.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

IV ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu
4.2 Hạch toán nhân công trực tiếp
4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung
4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
V. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHÙ HỢP
5.1.Phương pháp trực tiếp
5.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
VI. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP
5.1 Doanh nghiệp sản xuất giản đơn.
5.2 Doang nghiệp sản xuất theo đơn dặt hàng
5.3 Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh phụ
5.4 Doanh nghiệp áp dụng áp dụng hệ thống hạch toán định mức
5.5 Doanh nghiệp ản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục.
PHẦN II
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOÀN THIỆN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .

KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lý thuyết kế toán
Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
2. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính
Nguyễn Văn Công, khoa kế toán -
kiểm toán ĐHKTQD
3.Lý thuyết hạch toán kế toán
TS.Nguyễn thị Đông – Khoa Kế toán ĐHKTQD
4.Hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực Kế toán
Bộ tài chính (2002)
5. Kế toán tài chính ( 1998)
Đặng Thị Loan khoa kế toán - kiểm toán ĐHKTQD


Xem Thêm: Bàn về hệ thống phương pháp hạch toán các loại chi phí sản xuất sản phẩm với việc hình thành hệ thốn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về hệ thống phương pháp hạch toán các loại chi phí sản xuất sản phẩm với việc hình thành hệ thốn sẽ giúp ích cho bạn.