Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển phát than

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển phát than


  LỜI MỞ ĐẦU

  Đại hội Đảng lần VI được coi là mốc lịch sử cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chủ trương chuyển đổi cơ chế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển. Đây được coi là bước đi đột phá trong đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam, góp phần bừng tỉnh nền kinh tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng ở nước ta trưởng thành và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
  Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt trong kinh doanh phấn đấu bảo toàn vốn và có lãi nếu không sẽ không thể tồn tại trên thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác. Tồn tại và phát triển là mục tiêu hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, nhanh chóng thu hồi vốn, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường giữ vai trò là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Chỉ khi tiêu thụ thì giá trị sử dụng của hàng hoá mới được thực hiện, hoàn thiện hơn về nhiều mặt nhờ đó đến tay người tiêu dùng và lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thể hiểu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là việc mua vào- dữ trữ và bán ra các loại hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ. Mỗi nghiệp vụ đều có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh, đều có tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp, song bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của quá trình kinh doanh.
  Bởi vì chỉ khi bán được hàng hoá và bán với khối lượng lớn thì doanh nghiệp mới có thể hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh, có thu nhập để bù đắp chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra đặc biệt là trong quá trình tái sản xuất giản đơn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn và thực hiện giá trị của lao động. Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Ngược lại, những doanh nghiệp không bán được hàng hoá thì dần lâm vào tình trạng hoạt động khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả và có thể đi tới chỗ phá sản.
  Đó chính là vấn đề được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vì kết quả bán hàng là mục đích hoạt động của doanh nghiệp thương mại.
  Kế toán, với vai trò là một công cụ quản lý có hiệu quả trong việc phản ánh, tổ chức thông tin, phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng cần phải ngày càng được hoàn thiện phù hợp với cơ chế quản lý kế toán mới và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh để trên cơ sở đó, có một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là việc cần thiết đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sản xuất kinh doanh.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học được ở trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) tôi đã đi sâu nghiên cứu vể tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá của Tổng Công ty với đề tài:
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN (EMICO).


  Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp được kết cấu 3 chương:
  - Phần 1: Tổng quan về Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin.
  - Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin.
  - Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin.
  Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thị Luân và Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN (EMICO). 4

  1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY EMICO. 4
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng Công ty EMICO. 4
  1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty EMICO: 6
  1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty: 6
  1.2.2. Mô hình tổ chức Bộ máy quản lý Tổng Công ty: 8
  1.2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty: 9
  2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN 12
  2.1. Mô hình tổ chức Bộ máy kế toán tại Tổng Công ty: 12
  2.2. Hình thức ghi sổ kế toán của Tổng Công ty: 13
  2.3. Chính sách kế toán tại Tổng Công ty: 16
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN. 18
  1. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN. 18
  1.1. Các phương thức bán hàng tại Tổng Công ty: 18
  1.2. Hạch toán Giá vốn hàng bán: 20
  1.3. Hạch toán Doanh thu bán hàng: 24
  1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ: 32
  1.4.1. Hạch toán Giảm giá hàng bán: 32
  1.4.2. Hạch toán Hàng bán bị trả lại: 35
  2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN 43
  2.1. Kế toán Chi phí bán hàng trong Tổng Công ty: 43
  2.2. Kế toán Chi phí quản lý Doanh nghiệp trong Tổng Công ty: 46
  2.3. Kế toán Xác định kết quả kinh doanh trong Tổng Công ty: 53
  PHẦN 3::MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN. 58
  1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY. 58
  1.1. Về ưu điểm: 58
  1.2. Về hạn chế: 59
  2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY EMICO: 61
  2.1. Những nguyên tắc cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty: 61
  2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty EMICO 62
  KẾT LUẬN 66


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển phát than
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển phát than sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status