Kế toán thành phẩm tiêu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

​Mục Lụclời mở đầu. 3

phần I: lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Và xác định kết quả kinh doanh. 5

I. Sự cần thiết của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 5

1.Quan niệm về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5

2.Yêu cầu quản lý đối với thành phẩmvà tiêu thụ thành phẩm 6

3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm. 7

II.Kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thànhphẩm 11

1. Đánh giá thành phẩm 11

2. Kế toán thành phẩm. 14

3. Kế toàn tiêu thụ thành phẩm 19

4 Kế toán các khoản dự phòng trong tiêu thụ. 28

III. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 30

2. Kế toán chi phí bán hàng. 30

4.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 34

Phần II: thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu tụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của xN chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu quảng ninh - chi nhánh hà nội 36

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 46

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 51

II. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản Xuất khẩu thuộc công ty cổ phần đầu tư va xuất nhập khẩu Quảng Ninh - chi nhánh Hà Nội 58

1. Kế toán thành phẩm của xí ngiệp chế biến lâm sản xuất khẩu. 58

2. Kế toán chi tiết thành phẩm 59

3. Kế toán tổng hợp thành phẩm 68

3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 72

3. Kế toán thuế GTGT. 73

5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 76

IV: kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 79

1. Kế toán giá vốn hàng bán. 79

2. Kế toán chi phí bán hàng. 79

3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 80

4.Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 82

Phần III :một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc công ty cổ phàn đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng ninh - chi nhánh hà nội 86

I. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm của Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản. 86

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh - chi nhánh Hà Nội. 88

Kết luận 90


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm tiêu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty sản xuất bao bì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm tiêu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty sản xuất bao bì sẽ giúp ích cho bạn.