Đề tài: Hạch toán xác định kết quả hoạt động SXKD tại Cty Đầu tư, XNK nông lâm sản chê biến - Bộ NN & PTNT


MỤC LỤC

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 phạm vi nghiên cứu 3

PHẦN II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty. 4
2.1.1 Những khái niệm. 4
2.1.2 Đặc điểm- vai trò của hạch toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 4
2.1.3 Các nguyên tắc xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 5
2.2 Khái niệm, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản xác định kết quả sản xuất kinh doanh . 6
2.2.1 Tổng hợp các khoản chi. 6
2.2.2 Tổng hợp các khoản giảm trừ. 10
2.2.3 Tổng hợp các khoản thu. 14
2.2.4 Các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh. 16
2.3 Tổng hợp kết quả hạch toán-TK 911 16

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
3.1 đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 19
3.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của công ty đầu tư , xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến. 19
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 20
3.1.3 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. 21
3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 21
3.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 22
3.1.6 Điều kiện kinh tế của công ty. 24
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 31
3.2.1 Phương pháp chung. 31
3.2.2 Phương pháp cụ thể. 31

PHẦN VI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 1999. 33
4.2 Hạch toán các khoản chi . 34
4.2.1 Hạch toán giá vốn hàng bán. 34
4.2.2 Hạch toán chi phí bán hàng 37
4.2.3 Hạch toán chi phí quản lý. 39
4.2.4 Hạch toán các loại chi phí khác. 41
4.3 Hạch toán các khoản mục giảm trừ. 43
4.3.1 Hạch toán hàng bán bị trả lại 44
4.3.2.Hạch toán giảm giá hàng bán. 45
4.3.3 Hạch toán thuế xuất khẩu(XK), thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB). 47
4.4 Hạch toán các khoản thu 50
4.4.1 Hạch toán doanh thu bán hàng 50
4.4.2 Hạch toán các thu nhập khác. 54
4.5 Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh . 57
4.6 Những tồn tại và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty. 65
4.6.1: Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của Công ty. 65
4.6.2 Một số tồn tại và giải pháp trong qúa trình hạch toán xác định 68
kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty: 68

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận 71
5.2: Kiến nghị 73


Xem Thêm: Hạch toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Đầu tư, xuất nhập khẩu nông lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Đầu tư, xuất nhập khẩu nông lâm sẽ giúp ích cho bạn.