Đề tài: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa NK & xác định kết quả kinh doanh tại Cty Vật Tư & XNK hóa chất

Lời mở đầu

Phần I . Khái quát về Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất. 01
I . Khái quát về Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất 01
1 . Quá trình hình thành và phát triển . 01
2 . Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty . 02
3 . Kết quả hoạt động một số năm gần đây . 04
4 . Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 07
5 . Hệ thống tài khoản , sổ sách , báo cáo kế toán phản ánh quá trình lưu chuyển hàng hoá tại công ty. 08
5 . 1 . Hệ thống tài khoản . 08
5 . 2 . Hình thức sổ kế toán . 09
5 .3 - Báo cáo tài chính . 11
5 . 4 . Chứng từ sử dụng . 11

Phần II . Thực trạng hạch toán kế toán quá trình NK hàng hoá tại Công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất . 12
1 . Đặc điểm và phân loại hàng hoá nhập khẩu tại Công ty. 12
2 . Trình tự và thủ tục mua hàng NK tại công ty . 13
3 . Kế toán nghiệp vụ NK trực tiếp . 15
3.1 . Đặc điểm NK trực tiếp ở Công ty vật tư và XNK hoá chất. 15
3.2 . Nhập khẩu hàng hoá . 16
4 . Kế toán nghiệp vụ NK Uỷ thác . 27
5 . Kế toán quá trình bán hàng NK 34
5 .1 . Các phương thức tiêu thụ hàng hoá NK . 34
5 .2 . Phương pháp xác định giá vốn hàng hoá xuất kho ở Công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất . 34
5 .3 . Tổ chức hạch toán tiêu thụ . 35
6 . Kế toán chi phí , thu nhập và kết quả hoạt động lưu chuyển hoạt động NK . 39
6 . 1 . Hạch toán chi phí bán hàng . 40
6.2 . Chi phí quản lý doanh nghiệp . 40
6.3 . Xác định kết quả kinh doanh . 41

Phần III . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá NK tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất . 45
I . Nhận xét thực trạng lưu chuyển hàng hoá NK tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất . 45
1 . Những ưu điểm . 46
1.1 . Tổ chức bộ máy kế toán 46
1.2 .Tin học hoá các hoạt động trong công ty . 46
1.3 . Hệ thống chứng từ . 47
1.4. Hệ thống tài khoản sử dụng . 47
1.5 . Hệ thống sổ sách kế toán . 48
1.6 . Tổ chức hạch toán hàng hoá NK . 49
2. Những tồn tại trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá NK . 49
2.1.Trong tổ chức bộ máy kế toán . 49
2.2 . Về sử dụng tài khoản phản ánh nguyên tệ và phương pháp hạch toán nguyên tệ . 50
2.3 . Về việc thực hiện các đơn hàng . 50
2.4 . Trong việc sử dụng các TK 151 , TK 156 , TK 157 ,TK 511 , TK 3333 . 51
2.5 . Trong việc sử dụng TK ký quỹ , ký cược ngắn hạn . 52
2.6 . Hệ thống sổ sách . 52
2.7 . Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 53
2.8 . Trong việc lập dự phòng phải thu khó đòi . 53
2.9 . Tồn tại trong công tác quản lý và tổ chức xung quanh vấn đề NK hàng hoá 54
2.10 . Tồn tại trong việc không có kế hoạch lưu chuyển hàng hoá NK . 54
II . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá NK 55
1 . Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá NK . 55
2. Nội dung và yêu cầu hoàn thiện . 56
3. Một số ý kiến đề xuất đối với Công ty . 58
3.1 .Trong tổ chức bộ máy kế toán . 58
3.2 . ý kiến nhằm hoàn thiện việc sử dụng tài khoản và phương pháp hạch toán ngoại tệ . 58
3.3. ý kiến hoàn thiện việc thực hiện các đơn hàng . 59
3.4. Hoàn thiện trong việc sử dụng các TK 151, TK 156 , TK 157 . TK 511 , TK3333 60
3.5 .Hoàn thiện sử dụng tài khoản ký quỹ , ký cược . 62
3.6 . Hoàn thiện hệ thống sổ sách . 62
3. 7. Hoàn thiện hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 63
3 . 8 . Hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi . 64
3.9 . Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức xung quanh vấn đề NK hàng hoá . 65
3.10 . Hoàn thiện kế hoạch lưu chuyển hàng hoá NK . 66
III . phương hướng hoàn thiện công tác lưu chuyển hàng hoá và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất . 67
1 . Về phía Công ty . 68
2 . Về phía Nhà nước 69

Lời kết luận .


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa NK & xác định kết quả kinh doanh tại công ty Vật Tư & xuất nh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa NK & xác định kết quả kinh doanh tại công ty Vật Tư & xuất nh sẽ giúp ích cho bạn.