Đề tài: Thực tế công tác kế toán của Cty XNK Ninh Bình


Lời Mở đầu 1

Chương I: Tìm hiểu chung về công ty XNK Ninh Bình 3
1. Giới thiệu về doanh nghiệp 3
1.1. Loại hình doanh nghiệp 3
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty XNK Ninh Bình 3
2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty XNK Ninh Bình 10


Chương II: Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại công ty XNK Ninh Bình 14
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty XNK Ninh Bình 14
1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 14
1.2. Các chính sách kế toán 16
2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XNK Ninh Bình 23
2.1. Phân loại lao động và hạch toán lao động tại công ty XNK Ninh Bình 23
2.1.1. Đặc điểm quỹ tiền lương và quản lý quỹ tiền lương 25
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.2.2. TK sử dụng 28
2.3. Quá trình hạch toán vào sổ 30
2.3.1. Hạch toán tiền lương lao động khối phân xưởng 30
2.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương 42
2.4. Hạch toán BHXH phải trả 46
2.5. Hạch toán các khoản thu nhập khac 51
2.6. Hoạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 57


Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 59
3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý kế toán ở công ty 59
3.1.1. Đánh giá chung về công ty 59
3.1.2. Đánh giá về hạch toán tiền lương tại công ty 63
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty XNK Ninh Bình 68

3.2.1. Trích trước tiền lương phép 68
3.2.2. Lắp đặt hệ thống phần mềm kế toán mới 70
3.2.3. Thay đổi cách thức nhận lương 70

Kết luận 72


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán của công ty xuất nhập khẩu Ninh Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán của công ty xuất nhập khẩu Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.