Đề tài: Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty XNK Thành Đạt


MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt
Danh mục sơ đồ
Danh mục bảng biểu sơ đồ
Lời nói đầuPhần 1: Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tóan của Công ty
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế tóan của Công ty
1.5.1. Chính sách kế tóan áp dụng tại Công ty
1.5.2. Hệ thống chứng từ kế tóan
1.5.3. Hệ thống tài khoản kế tóan
1.5.4. Hệ thống sổ kế tóan
1.5.5. Hệ thống báo cáo kế tóan


Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt
2.1. Đối tượng, phương pháp kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

2.2. Kế tóan chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1. Kế tóan chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế tóan chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Kế tóan chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế tóan tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.2. Tính giỏ thành sản phẩm


Phần 3: Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt
3.1. Đánh giá kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảoXem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt sẽ giúp ích cho bạn.