Đề tài: Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Cty sản xuất- XNK Việt An


LỜI NÓI ĐẦU 1

Nội dung

CHƯƠNG I:TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 2
2. Loại hình doanh nghiệp 3
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu việt an. 4
3.1 .Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 4
3.2.Đặc điểm về sản phẩm và thị trường mua bán hàng hoá 4
3.3.Tình hình kinh tế tài chính của Công ty 5
3.4.Đặc điểm về nguồn nhân lực , chế độ trả lương và thu nhập của người lao động 6
3.5. Kết quả sản xuất kinh doanh qua các thời kỳ. 8
4. Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính , kinh tế đang áp dụng tại Công ty SX-XNK Việt An 9
4.1. Mô hình cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của công ty 9
4.2. Chức năng, quyền hạn của các bộ phận cấu thành trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10
5. Tổ chức hoạt động sản xuất- kinh doanh và quy trình sản xuất sản phẩm trong Công ty SX-XNK Việt An 13


Chương II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY SX-XNK VIỆT AN. 15
1. Chế độ kế toán áp dụng tai Công ty SX-XNK Việt An 15
2. Tổ chức bộ máy kế toán . 15
2.1.P hương pháp tổ chức phân công lao động trong bộ máy kế toán 15
2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán .16
2.3. Liên hệ tổ chức bộ máy kế toán với bộ máy quản lý chung trong Công ty 17
3.Chế độ kế toán và sự khác biệt trong việc vận dụng chế độ kế toán của công ty với thông lệ chung .20
3.1.Chế độ chứng từ sử dụng 20
3.2. Chế độ tài khoản sử dụng .22
3.3.Chế độ sổ sách sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán 26
4.Đặc điểm hạch toán các phần hành kế toán 29
4.1.Đặc điểm hạch toán kế toán TSCĐ 29
4.2. Đặc điểm hạch kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 31
4.3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34
4.4. Đặc điểm hạch toán kế toán thành phẩm, hàng hoá 37
4.5. Đặc điểm hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 40
4.6. Đặc điểm hạch toán kế toán vốn bằng tiền 41
5. Số lượng và quy trình lập báo cáo tài chính của Công ty .42
5.1. Chế độ lập báo cáo tài chính và số lượng báo cáo tài chính .42
5.2.Quy trình lập Bảng cân đối kế toán .42
5.3.Quy trình lập Báo cáo kết quả kinh doanh .47
5.4.Quy trình lập Thuyết minh báo cáo tài chính 50
5.5.Quy trình lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 52


Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN 56
1. Những thành tựu đã đạt được trong công tác hạch toán kế toán của Công ty 56
Công ty. 57

KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Việt An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Việt An sẽ giúp ích cho bạn.