Đề tài: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển Hàng hóa XK trong Doanh nghiệp XNKMỤC LỤCPhần mở đầu 1Phần nội dung 3


I. Những lý luận chung về kế tóan nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu 3

1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 3

2. Các phương thức kinh doanh xuất khẩu và các hình thức thể hiện 4

2.1. Phương thức kinh doanh xuất khẩu trực tiếp. 4

2.2. Phương thức kinh doanh xuất khẩu uỷ thác. 4

3. Các phương thức thanh toán quốc tế dùng trong hoạt động kinh doanh ngoại thương. 5

4. Giá cả, tiền tệ áp dụng trong xuất khẩu và nguyên tắc kế tóan ngoại tệ 6

4.1. Giá cả, tiền tệ áp dụng trong xuất khẩu 6

4.2. Nguyên tắc kế tóan ngoại tệ 10

II. Hạch tóan nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 11

1. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng hoá 11

1.1. Thời điểm xác định hàng hoàn thành xuất khẩu 11

1.2. Yêu cầu hạch tóan hàng xuất khẩu 12

1.3. Chứng từ sử dụng 12

1.4. Tài khoản sử dụng 19

2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 20

2.1. Xuất khẩu hàng hoá trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyờn 20

2.1.1. Kế toán xuất khẩu trực tiếp theo nghị định thư. 20

2.1.2. Kế toán xuất khẩu trực tiếp ngoài nghị định thư. 22

2.2. Xuất khẩu uỷ thác theo phương pháp kê khai thường xuyên 22

2.2.1. Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác 22

2.2.2. Hạch toán tại đơn vị uỷ thác xuất khẩu 23

2.2.3. Hạch toán tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu 26

2.3. Kế tóan các khoản làm giảm doanh thu xuất khẩu 28

2.3.1. Kế tóan chiết khấu bán hàng 29

2.3.2. Kế tóan giảm giờ hàng bán 29

2.3.3. Kế tóan hàng bán bị trả lại 29

III. Đặc điểm hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu trong doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 30

IV. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoỏ 31

V. Thực trạng công tác kế tóan xuất khẩu ở các doanh nghiệp Việt Nam 33

1. Về việc sử dụng tài khoản kế tóan 33

2. Về phương pháp hạch toán 33

VI. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế tóan 35

1. Về việc sử dụng tài khoản kế tóan 35

2. Về phương pháp hạch toán 35

3. Về phương thức thanh toán 36


Phần kết luận 37


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển Hàng hóa xuất khẩu trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển Hàng hóa xuất khẩu trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.