Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung


  LỜI MỞ ĐẦU

  Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học.
  Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước đã đạt cho đơn vị kinh tế vào trong một môi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong cơ chế mới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần phải hết sức quan tâm đến chi phí va giá thành sản phẩm. Nếu sản xuất ra có chất lượng tốt nhưng giá thành cao không phù hợp với khả năng và thị hiếu của người tiêu dùng thì hàng hoá sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt và công ty sẽ không thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những vấn đề cơ bản để tăng lợi nhuận là việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất các phân xưởng, hay hạ giá thành sản phẩm.
  Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty em đã chọn đề tài: “MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG” tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
  Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
  Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí chung
  Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí chung tạiCông ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
  Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung.  MỤC LỤC​ 229791658" LỜI MỞ ĐẦU 1
  229791659" PHẦNI : 2
  229791660" CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG 2
  229791661" I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÀN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 2
  229791662" 1. Khái niệm: 2
  229791663" 2. Nội dung của chi phí sản xuất chung: 2
  229791664" 3. Đặc điểm của hạch toán chi phí sản xuất chung: 2
  229791665" 4 . Phân loại chi loại chi phí sản xuất chung gồm: 3
  229791666" 5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung : 3
  229791667" a. Tài khoản sử dụng: 3
  229791668" b.Trình tự hạch toán: 3
  229791669" II. PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 7
  229791670" 1. Phân bổ định phí sản xuất chung: 7
  229791671" 2.Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt động: 7
  229791672" III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC: 7
  229791673" A. Chi phí bán hàng: 7
  229791674" 1.Khái niệm: 7
  229791675" 2.Nội dung chi phí bán hàng: 7
  229791676" 3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí bán hàng. 8
  229791677" 4.Phân loại chi phí bán hàng: 8
  229791678" 5.Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng: 8
  229791679" 5.1 Chứng từ hạch toán: 8
  229791680" 5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí bán hàng: 8
  229791681" 6.Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng: 8
  229791682" a)TK sử dụng: 8
  229791683" b)Trình tự hạch toán: 9
  229791684" B.Chi phí quản lí doanh nghiệp: 11
  229791685" 1.Khái niệm: 11
  229791686" 2.Nội dung chi phí quản lí doanh nghiệp: 11
  229791687" 3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp. 11
  229791688" 4.Phân loại chi phí quản lí doanh nghiệp: 11
  229791689" 5.Hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp: 11
  229791690" 5.1 Chứng từ hạch toán: 11
  229791691" 5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp: 11
  229791692" 6.Hạch toán tổng hợp chi phí quản lí doanh nghiệp: 12
  229791693" a)TK sử dụng: 12
  229791694" b)Trình tự hạch toán: 12
  229791695" IV.PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG KHÁC: 15
  229791696" 1.Sự cần thiết phải phân bổ chi phí chung: 15
  229791697" 2.Các phương pháp phân bổ chi phí: 15
  229791698" a) Phân bổ trực tiếp: 15
  229791699" b)Phân bổ nhiều bước: 15
  229791700" PHẦN II. 16
  229791701" TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 16
  229791702" I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG: 16
  229791703" 1. Quá trình hình thành và phát triển. 16
  229791704" 1.1. Quá trình hình thành: 16
  229791705" 1.2. Quá trình phát triển. 16
  229791706" 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty: 17
  229791707" 2.1.Chức năng: 17
  229791708" 2.1. Nhiệm vụ: 17
  229791709" 3. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty. 17
  229791710" 3.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty: 17
  229791711" 3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị và các phòng ban: 17
  229791712" 3.2.1. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị: 17
  229791713" 4. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty: 20
  229791714" 4.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất: 20
  229791715" 5. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty : 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 22
  229791716" 5.2. Hình thức kế toán áp dụng: 23
  229791717" SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 23
  229791718" II. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY NHỰA 24
  229791719" 1.Thực tế về hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung: 24
  229791720" 1.1. Chứng từ hạch toán : 24
  229791721" 1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung: 24
  229791722" 2.Thực tế về công tác hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung: 26
  229791723" 2.1. Chi phí nhân viên phân xưởng: 26
  229791724" 2.2 Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ: 26
  229791728" 2.3. Chi phí khấu hao TSCĐ: 28
  229791731" 2.4.Chi phí dịch vụ mua ngoài: 29
  229791734" 2.5. Chi phí khác bằng tiền: 29
  229791735" 3.Thực tế về công tác phân bổ chi phí sản xuất chung: 30
  229791736" a. Phân bổ chi phí khấu hao: 30
  229791738" b. Phân bổ chi phí động lực: 32
  229791739" c. Phân bổ chi phí chung còn lại: 33
  229791740" III. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG KHÁC: 34
  229791741" 1. Hạch toán: 34
  229791742" a) Chi phí bán hàng: 34
  229791743" b)Chi phí quản lí doanh nghiệp: 38
  229791744" 2. Phân bổ chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp: 39
  229791745" PHẦN III. 39
  229791746" Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG 39
  229791747" I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY . 39
  229791748" 1. Phương pháp vận dụng sổ sách tại công ty: 39
  229791749" 2. Về việc hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung: 39
  229791750" II. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG 39
  229791751" A/CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 39
  229791752" 1. Hoàn thiện việc phân bổ chi phí sản xuất chung: 39
  229791753" 2.Tổ chức công tác nhận dạng các loại chi phí ở phân xưởng. 39
  229791754" 3. Hoàn thiện về công tác theo dõi sổ chi tiết ở từng loại chi phí : 39
  229791755" B/CHI PHÍ BÁN HÀNG: 39
  229791756" 1. Hạch toán: 39
  229791757" 2. Phân bổ. 39
  229791758" C/ CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP: 39
  229791759" 1. Hạch toán: 39
  229791760" KẾT LUẬN 39  Xem Thêm: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status