I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 1
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
4. Nội dung nghiên cứu. 2
5 phương pháp nghiên cứu. 2
6 Kết cấu chuyên đề. 3
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.1. Chi phí sản xuất 4
1.1.2 Phân loại 4
1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí . 4
1.1.2.2 Phân loại CPSX theo mục đích và công dụng của chi phí . 5
1.1.2.3 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. 5
1.1.2.4 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm. 5
1.1.2.5 Phân loại CPSX theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí . 6
1.2. Giá thành sản phẩm. 6
1.2.1. Khái niệm: 6
1.2.2. Phân loại. 6
1.2.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. 6
1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành. 7
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1.4.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8
1.4.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 8
1.4.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 9
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12
1.4.21. Đối tượng tính giá thành. 12
1.4.2.2. Trình tự tính giá thành. 13
1.4.2.3. Phương pháp tính giá thành. 13
PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 17
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 17
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh: 19
2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 21
2.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 22
2.2.2.1: Đặc điểm thị trường: 22
2.2.2.2. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa. 22
2.3. Đặc điểm vận dụng chế độ và chính sách kế toán . 24
2.3.1 Đặc điểm vận dụng chứng từ kế toán : 24
2.3.2. Đặc điểm vận dụng tài khoản kế toán . 25
2.3.3 Đặc điểm kế toán trên một số phần hành chủ yếu: 26
2.3.3.1.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 26
2.3.3.2. Kế toán nguyên vật liệu : 26
2.3.3.3 Kế toán TSCĐ: 27
PHẦN 3: THỰC TRẠNG V Ề CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 29
3.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất. 29
3.2 Phân loại chi phí sản xuất. 29
3.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 30
3.4 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 31
3.5 Tài khoản sử dụng. 31
3.6 Chứng từ sử dụng. 31
3.6.1 Trình tự: 32
3.6.2Phương pháp hạch toán. 32
3.7 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 37
3.7.1Tài khoản sử dụng: 37
3.7.2 Chứng từ sử dụng. 37
3.8.Hạch toán chi phí sản xuất chung. 44
3.8.1 Tài khoản sử dụng: 44
3.8.2.Chứng từ sử dụng: 44
3.8.3.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 44
3.9. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thái hòa 50
3.9.1: Tập hợp chi phí sản xuất: 50
3.9.2 Đánh giá sản phẩm dở dang. 52
3.9.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 53
3.9.4 Kì tính giá thành. 53
3.9.5.Phương pháp tính giá thành. 53
PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HOÀ 58
4.1 Đánh giá khái quát tình hình công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa. 58
4.1.1 Ưu điểm 58
4.1.2 Nhược điểm 59
4.1.2.1 Chính sách kế toán . 60
4.1.2.2 Sử dụng hệ thống tài khoản. 60
4.1.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán . 61
4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thái hòa. 61
4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: 61
4.2.2 Nội dung hoàn thiện. 62
4.2.2.1 Chính sách kế toán : 62
4.2.2.2 Chế độ sổ sách báo cáo. 63
4.2.2.3 Chế độ tài khoản kế toán . 63
4.2.2.4 Chế độ chứng từ, và luân chuyển chứng từ kế toán . 64
KẾT LUẬN 65


Xem Thêm: Công tác tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa sẽ giúp ích cho bạn.