MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận về công tác cơ bản tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
I. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác hoạch toán kế toán 3
II. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1. Khái niệm chi phí sản xuất và khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp 4
2. Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
3. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 5
4. Nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vai trò của công tác này là cung cấp thông tin cho các nhà quản trị phục vụ cho việc ra quyết định 6
5. Ý nghĩa vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 7
III. Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 7
1. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 7
2. Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
2.1. Tổ chức tập hợp chi phí 7
2.2 Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 9
IV. Tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
1. Nguyên tắc hạch toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 12
2. Phương pháp chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 12
2.1. Chứng từ ban đầu 12
2.2. Kế toán chi phí xây dựng trong doanh nghiệp xây lắp được sử dụng 12
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 14
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất máy thi công 15
2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng chung 18
V. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 21
V. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
1. Kế toán tổng hợp chi phí 22
2. Kiểm kê đánh giá SPDD 23
3. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực hiện cơ chế khoán. 23
II. Tổ chức lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán phù hợp 25
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển đô thị sơn la 26
I. Đặc điểm chung của công ty phát triển đô thị Sơn La 26
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 26
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 26
3. Một số chi tiêu chủ yếu phản ánh quá trình tình hình và phát triển của công ty qua các năm 2003, 2004, 2005 27
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty phát triển đô thị Sơn La 27
5. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty phát triển đô thị Sơn La 28
6. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 29
7. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty 31
7.1. Bộ máy kế toán 31
7.2. Tổ chức nghiệp vụ kế toán 31
II. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển đô thị Sơn La 33
1. Đối tượng, phương pháp trình tự tập hợp chi phí sản xuất tại công ty phát triển đô thị Sơn La 33
1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 33
1.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển đô thị 33
2. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 34
2.2. Kế toán tổng hợp chi phí NCTT 39
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng MTC 42
2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 45
III. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 49
3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 49
3.2. Tính giá thành sản phẩm 51
3.3. Trình tự tính giá thành 51
Phần III: Một số ý kiên đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển đô thị sơn la 53
I. Những nhận xét rút ra từ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển đô thị 53
1. Những ưu điểm 53
2. Những hạn chế 53
II.Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển đô thị sơn la. 53
1. Tiết kiệm NVL 53
2. Tiết kiệm chi phí nhân công 53
3. Đối với chi phí sản xuất chung 54
4. Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán 54
Kết luận 55


Xem Thêm: Công tác tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn La
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn La sẽ giúp ích cho bạn.