Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 2
Quy định chữ viết tắt . 3

Phần I
Thực trạng về kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và
phát triển hạ tầng Nam Quang

4
1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty 4
1.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty .
1.1.3. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn và bộ sổ kế toỏn tại Cụng ty .
1.1.3.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toỏn Cụng ty
4
7
14
14
17

1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
25
1.2.1. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng .
1.2.2. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn
1.2.3. Kế toỏn thuế GTGT phải nộp
1.2.4. Kế toỏn nợ phải thu . .
1.2.5. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng . .
1.2.6. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp . .
1.2.7. Kế toỏn kết quả kinh doanh . 24
44
49
53
58
64
70
Phần II
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang

74
2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty .
74
2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
76
KẾT LUẬN . 78
Xỏc nhận của cơ quan, đơn vị thực tập . 79
Nhận xột của giỏo viờn hướng dẫn 80
Danh mục tài liệu tham khảo 81

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thỡ doanh thu bỏn hàng phải lớn hơn chi phớ bỏ ra (bao gồm giỏ vốn hàng bỏn, chi phớ bỏn hàng, chi phớ quản lý doanh nghiệp ). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh.
Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mỡnh. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp .
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trỡnh thực tập tại Cụng ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận tỡnh của thầy giỏo thạc sỹ Đinh Thế Hùng, tôi xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Kế toỏn doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cụng ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 2 phần:
Phần 1 Thực trạng về tổ chức kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang.
Phần 2: Một số nhận xột và kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn và doanh thu bỏn hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang .
Mặc dù đó rất cố gắng song vỡ bản thõn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của mỡnh.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007
Sinh viờn: Hoàng Minh Trang
Xem Thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển h sẽ giúp ích cho bạn.