MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xâp lắp 3
I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1.1. Chi phí sản xuất và các loại chi phí sản xuất 3
1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 5
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 8
2.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh, xâp lắp có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xâp lắp 8
2.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xâp lắp 9
2.3.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên 11
2.4. Hạch toán thiệt hại trong xây lắp 19
2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất 20
2.6. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 20
2.7. Tính giá thành công tác xây lắp 20
2.8. Hạch toán bàn giao công trình và xác định kết quả
kinh doanh 22
III. Các hình thức sổ kế toán thường dùng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23
3.1. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 23
3.2. Hình thức nhật ký chung 24
3.3. Hình thức nhật ký - sổ cái 25
3.4. Hình thức chứng từ ghi sổ 26
Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Sông Đà 8 27
I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức kế toán của công ty xây dựng Sông Đà 8 27
1.1. Quá tình hình thành và phát triển của công ty xây dựng Sông Đà 8. 27
2.1. Chức năng nhiệm vụ sản xuất của công ty xây dựng
Sông Đà 8. 30
3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý ở công ty 30
4.1. Tổ chức kế toán tại công ty xây dựng Sông Đà 31
II. Tình hình thực tế về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở công ty xây dựng Sông Đà 8 34
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp 34
2. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Sông Đà 8 35
2.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35
2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 41
2.3. Chi phí sản xuất chung 46
2.4. Tổng chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý 51
2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty xây dựng Sông Đà 8 52
2.6. Tính giá thành công trình xây dựng 54
Phần III. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Sông Đà 8 57
Kết luận 67
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.