Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung
MỤC LỤC

PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM 3

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ. 3
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 3
1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 4
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 7
1.5. Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm áp dụng trong doanh nghiệp . 9
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM. 12
A - HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 12

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 12
2. Phân loại chi phí sản xuất tại đơn vị. 12
3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 13
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 24
3.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 28
4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 30
4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 30
4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang. 31
B. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM. 32
1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty. 32
2. Hạch toán chi tiết giá thành. 33
PHẦN II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM. 38
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM. 38

1. Ưu điểm: 38
2. Những tồn tại: 41
II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM 43
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam 43
2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam.
2.1. Về việc luân chuyển chứng từ 43.
2.2. Về hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán và sổ sách sử dụng 46
2.3. Về công tác quản lý các khoản chi phí . 48
2.4. Việc sử dụng máy tính cho công tác hạch toán chi phí sản 51
xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.


Xem Thêm: Thực trạng và Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xâ sẽ giúp ích cho bạn.