MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1 3
I. Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Sông Đà 1 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sông Đà 1 3
2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất và qui trình của hoạt động sản xuất xây lắp 4
3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sông Đà 1 5
3.1. Sơ đồ 5
3.2. Tổ chức bộ máy quản lý 6
3.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 7
II. Tổ chức bộ máy kế toán , công tác kế toán và sổ kế toán của công ty sông đà 1. 8
1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở doanh nghiệp 8
1.1. Sơ đồ 8
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 9
2. Hệ thống sổ kế toán 9
III. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 1 10
1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 12

1.1. Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
1.2. Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.3. Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 24
1.4. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung 30
2. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 35
2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 35
2.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang 36
3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1 38
3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 38
3.2. Kỳ tình giá thành 38
3.3. Phương pháp tính giá thành 39
IV. Phân tích tình hình thực hiện kế hạch giá thành tại Công ty Sông Đà 1 41
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1 45
I. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 45
II. Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46
III. Đánh giá công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1 47
IV. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện trong công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1 49
1. Về việc luân chuyển chứng từ 50
2. Về phương pháp tính giá thành 51
3. Về việc hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định 51
V. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 52
1. Tiết kiệm nguyên vật liệu 53
2. Tăng năng suất lao động 53
3. Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công 54
4. Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 54
KẾT LUẬN 56
MỤC LỤC 58Xem Thêm: Hoàn thiện CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 1.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 1. sẽ giúp ích cho bạn.