Đề tài: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Cty Vật tư & XNK Hoá chất


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN 3
HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I.Đặc diểm và nhiệmvụ của kế toán bán
1.Đặc điểm .
1.1. Các hình thức bán hàng
1.1.1 Bán buôn.
1.1.2. Bán lẻ
1.2.Phương thức thanh toán 5
1.2.1.Thanh toán trực tiếp 6
1.2.2.Thanh toán không trực tiếp
1.3.Phạm vi thời điểm xác định hàng bán 8
1.4.Giá cả hàng bán 9
2.Yêu cầu quản lý 10
3.Nhiêm vụ kế toán bán hàng
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 11
trong các doanh nghiệp thương mại 1. Sự cần thiết
2.Nôi dung hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong 12
các doanh nghiệp thương mại
2.1.Hoàn thiện hạch toán ban đầu.
2.2.Vận dụng đúng tài khoản kế toán vào quá trình hạch 13
toán .
2.2.1Tài khoản sử dụng
2.2.1Vân dụng các tài khoản vào kế toán 18
2.2.1Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp áp
dụng thuế VAT khấu trừ
2.3.Phương pháp tính giá vốn hàng bán 26
2.3.1.Phương pháp tính trị giá mau của hàng háo xuât kho
trong trường hợp kế toán thanh toánổng hợp và kế toán chi tiết
hàng theo trị giá mua tế hàng hoá
2.3.2.Phương pháp tính trụ giá mua hàng xuất kho trong
trường hợp kế toán tông hợp theo giá mua thực tế và kế toán chi
tiết hàng hoá theo hạch toán
2.4.Tổ chức khoa học hệ thống số sách kế toán để hạch toán
nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá .
2.4.1.Hình thúc Nhật ký sổ cái 29
2.4.2.Hình thức Chứng từ ghi sổ 30
2.4.3.Hình thức Nhật ký chứng từ 32
2.4.4.Hình thức Sổ nhật ký chung 33
3.Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệpvụ bán hàng


CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI 35
CÔNG TY VẬT TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT
I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật tư &
Xuất nhập khẩu Hoá chất
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật tư &
Xuất nhập khẩu Hoá chất
2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 36
2.1.Chức năng
2.2.Nhiệm vụ 37
II.Đặc điểm tổ chức kinh doanh & công tác kế toán tại công ty
Vật tư & Xuất nhập khẩu Hoá chất
1.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh
2.Đối thủ cạnh tranh
III.Đặc điểm bộ máy quản lý 38
1.Bộ máy quản lý
2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 39
2.1.Ban Giám đốc
2.2.Các phòng giúp việc
2.3.Phong xây dựng cơ bản 41
2.4.Phòng kế hoạch
2.5.Phòng tài chính kế toán tổng hợp
2.6.Phòng vân tải 42
2.7.Phòng XNK
2.8.Phòng bảo vệ
3.Về lao động 43
IV. Trách nhiệm và quyền hạn của công ty Vật tư & Xuất nhập
khẩu Hoá chất
V.Đặc điểm tổ chức hoạt đông kinh doanh và công tác kế toán
tại công ty Vật tư & Xuất nhập khẩu Hoá chất 45
1.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
1.1Kế toán trưởng 46
1.2.Phó phòng kế toán
1.3.Kế toán tổng hợp
1.4Kế toán thanh toán
1.5.Kế toán mua hàng
1.6.Kế toán bán hàng
1.7.Kế toán NH
1.8.Thủ quỹ 47
2.Hinh thức kế toán
VI.Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Vật tư & Xuất nhập 49
khẩu Hoá chất
1.Tình hình tổ chức bán hàng và quản lý bán hàng
2.Kế toán sử dụng 70


CHUƠNG III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 72
I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng
1.Đanh gia công tác kế toán
2.Đánh giá kế toán nghiệp vụ bán hàng 70
II.Phương hướng và biên pháp hoàn thiện ccong tác kế toán nghiệp
vụ bán hàng cở công ty
1.Công tác tổ chức chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ kế toán
2.Về tài khoản sử dụng 72
3.Về hạch toán tổng hợp
4.Về giá vốn 74
5.Sổ sách 78


KẾT LUẬN 79


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Vật tư & xuất nhập khẩu Hoá chất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Vật tư & xuất nhập khẩu Hoá chất sẽ giúp ích cho bạn.