Đề tài: Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng XK và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TM dịch vụ và XNK Hải Phòng


Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 3CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU 3
I. Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh XNK 3
1. Tầm quan trọng của kinh doanh xuất - nhập khẩu 3
2. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường: 4
3. Các hình thức và phương thức xuất khẩu: 5
4. Các phương thức thanh toán Quốc tế chủ yếu trong kinh doanh XK: 7
5. Đặc điểm và phương pháp tính giá hàng hoá xuất khẩu: 10
6. Phương pháp và tài khoản lưu chuyển hàng hoá: 11
II. Bản chất của doanh thu bán hàng XK và nhiệm vụ của kế toán : 11
1. Bản chất, nội dung doanh thu bán hàng xuất khẩu: 11
2. Vai trò của doanh thu bán hàng xuất khẩu: 12
3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng XK và xác định kết quả kinh doanh 12
III. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá theo phương pháp kê
khai thường xuyên (KKTX) 13
1. Tài khoản sử dụng 13
2. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp: 15
3. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác: 18
IV Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 24
1. Hạch toán chi phí bán hàng (CFBH) 24
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 26
V. Hạch toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu 28
VI. Tổ chức chứng từ và hệ thống sổ hạch toán Nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu 30
1. Tổ chức chứng từ kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu: 30
2. Hạch toán chi tiết hàng xuất khẩu: 31
3. Tổ chức hệ thống sổ hạch toán tổng hợp: 33
V. Liên hệ với kế toán quốc tế 33


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 37
I. Quá trình hình thành và phát triển Công ty thương mại dịch vụ và xuất - nhập khẩu hải phòng (TRADIMEXCO HAI PHONG )
1. Quá trình hình thành và phát triển. 37
2. Đặc điểm hoạt động , chức năng , nhiệm vụ và qui mô của công ty 38
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty : 42
II. Những đặc điểm cơ bản của tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán công ty TRADIMEXCO HAI PHONG 44
1. Mô hình tổ chức hạch toán kế toán của công ty: 44
2. Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng: 47
III. Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu tại công ty thương mại dịch vụ và xuất - nhập khẩu Hải Phòng 48
1. Đối tượng và phương thức xuất khẩu: 48
2. Đặc điểm tính giá xuất khẩu: 49
3. Phương thức hạch toán: 50
4. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu 50
VI. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 61


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRADIMEXCO HAI PHONG
I Đánh giá thực trạng công tác hạch toán tại công ty 70
1. Đánh giá chung 70
2. Phân tích những tồn tại và nguyên nhân 72
3. Những vấn đề đặt ra: 72
II. Một số ý kiến, nhận xét và hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. 73
III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh XNK tại công ty TRADIMEXCO HAI PHONG 75
1. Nghiên cứu thị trường trong nước: 75
2. Nghiên cứu thị trường nước ngoài. 77
3. Đa dạng hoá các hình thức kinh doanh và mặt hàng kinh doanh. 78
4. Công tác quản lý nhân sự. 78
5. Hoàn thiện phương thức thanh toán
IV. Giải pháp về phía Nhà nước 79

PHẦN KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương sẽ giúp ích cho bạn.