MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu: 3
3. Phương pháp nghiên cứu: 5
4. Kết cấu của bài viết: 5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG, KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6
1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP TRONG NGHÀNH XÂY DỰNG 6
1.1 Chi phí sản xuất, phân loại CPSX trong DN xây dựng 6
1.2.Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 6
1.2.1. Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (phân loại CPSX theo yếu tố chi phí ): 6
1.2.2. Phân loại CPSX theo công dụng kinh tế (theo khoản mục CP): 7
1.2.3. Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa CPSX với khối lượng sản phẩm, lao vụ sản xuất trong kỳ báo cáo: 8
2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm: 8
2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 8
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 8
2 ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9
2.1. Đối tượng tập hợp CPSX : 9
2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 10
3. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 11
3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây lắp: 11
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm: 11
3.3.Yêu cầu của công tác quản lý và kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP: 12
3.4. Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 13
4. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 13
4.1. Kế toán tập hợp CPSX 13
4.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 20
4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 23
4.4 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình DN chủ yếu 30
4.5 Các hình thức kế toán : 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY LẮP TẠI XNXD SỐ 3 - CÔNG TY XD SỐ 1 HÀ NỘI 35
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XNXD SỐ 3 - CTY XD SỐ 1 35
1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 35
1.2. Đặc điểm về qui trình công nghệ và tổ chức sản xuất, quản lý: 36
2.CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 3 40
2.1. Thực tế tổ chức công tác kế toán ở Xí nghiệp xây dựng số 3 40
2.2.Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ tại XNXD số 3 43
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XD SỐ 3 - CÔNG TY XD SỐ 1 HÀ NỘI 87
1.1. Những ưu điểm cơ bản: 87
1.2. Một số tồn tại cần khắc phục: 89
2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI XÍ NGHIỆP XD SỐ 3: 89
2.1. Về việc lập và chuyển chứng từ kế toán : 90
2.2. Về khoản chi phí nguyên liệu trực tiếp: 90
2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành: 91
KẾT LUẬN 92

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành XDCB là công trình có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế. Bên cạnh đó, sản phẩm XDCB còn có ý nghĩa thẩm mỹ nên đóng vai trò không thể thiếu trong lĩnh vực văn hóa xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước. Với nguồn đầu tư lớn như vậy, cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và qui mô lớn. Vì vậy vấn đề đặt ra ở đây là quản lý tốt, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao uy tín, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp .
Để quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải sử dụng đồng thời các công cụ quản lý khác nhau, công tác kế toán được coi là công cụ hữu hiệu nhất và không thể thiếu được. Trong đó kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp luôn đwợc xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng.
Mặt khác, trong các doanh nghiệp xây dựng, giá thành sản phẩm xây lắp là chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong kinh doanh. Qua chỉ tiêu này, ta có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp . Giá thành sản phẩm xây lắp và lợi nhuận là các chỉ tiêu có quan hệ xây dựng, tỷ lệ nghịch với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . Nếu tổ chức các vấn đề tốt, mà thiếu đi việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp kế hoạch hợp lý thì hoạt động kinh doanh khó có thể đạt được chỉ tiêu hiệu quả cao. Chính vì vậy việc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng. Qua quá trình học tập tại nhà trường, qua thời gian thực tập tại phòng kế toán của Xí nghiệp xây dựng số 3,Công ty xây dựng số 1 Hà Nội cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của cô giáo Thạc sĩ Đỗ Kiều Oanh, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 3- Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
Trong công tác quản trị DN nói chung đặc biệt là DN xây dựng nói riêng chi phí và giá thành sản phẩm xây dựng là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động được các doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức kế toán khoa học, hợp lý sẽ tạo điều kiện cho việc hoạch toán chi phí được chính xác và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp có làm tốt công tác này, bộ phận kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm mới có thể cung cấp những thông tin chính xác cho lãnh đạo DN biết được chi phí giá thành thực tế của từng công trình. Qua đó nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành SP, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó có biện pháp quản lý thích hợp, chặt chẽ CPSX , tìm cách giảm tối thiểu CPSX để hạ giá thành SP nhưng chất lượng sản phẩm không giảm mà vẫn thu được nhiều lợi nhuận. Để làm được điều đó thì một mặt phải cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, mặt khác phải tăng cường công tác quản lý kinh tế mà trọng tâm là quản lý CPSX .
Điều này chỉ có kế toán mới thực hiện được vì đây là một công cụ quan trọng của quản lý. Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm để xác định đúng nội dung phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, lượng giá trị các yếu tố.
Do đặc thù của nghành xây dựng cơ bản và SPXD nên quản lý về đầu tư và xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp đòi hỏi các DN phải có biện pháp quản lý sao cho tiết kiệm CPSX , hạ giá thành SP là một trong những mối quan tâm của DN. Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu, giao nhận thầu xây dựng. Vì vậy để trúng thầu, nhận thầu XD một công trình thì DN phải xây dựng được giá đấu thầu sao cho hợp lý, dựa trên cơ sở các định mức, đơn giá XD cơ bản do Nhà nước ban hành, trên cơ sở giá trị thị trờng và khả năng về mọi mặt của DN.
Mặt khách phải đảm bảo kinh doanh có lãi, nên đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý kinh tế nói chung, quản lý chi phí giá thành nói riêng, trong đó trọng tâm là công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm nhằm đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công cụ kế toán đối với quản lý sản xuất.
Chi phí trong xây dựng cơ bản là biểu hiện bằng tiền của tư liệu lao động, đối tượng lao động và tiền lương phải trả cho người công nhân xản xuất.
Nhiệm vụ đặt ra cho công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phảm là:
- Xác định hợp lý phạm vi của đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tại của DN và thoả mãn yêu cầu quản lý đặt ra.
- Xác định số liệu cần thiết cho kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành.
- Phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời toàn bộ CPSX phát sinh.
Các định mức về vật tư, lao động, sử dụng máy thi công . phải được kiểm tra thường xuyên theo định mức. Quản lý chặt chẽ vật tư tại các công trình để tránh tình trạng thất thoát, mất mát.
Đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh ở từng công trình để có những đề xuất kiến nghị với lãnh đạo công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực tập tại đơn vị, với sụ tìm hiểu của bản thân và được sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô giáo Đỗ Kiều Oanh cùng tập thể cán bộ phòng kế toán của xí nghiệp, em đã mạnh dạn áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp và phân tích các phương pháp kế toán , tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ, hệ thống tài khoản, và hình thức ghi sổ kế toán mà xí nghiệp sử dụng để có được những cái nhìn chân thực nhất về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp, đồng thời phản ánh chính xác kết quả của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp. Phương pháp này giúp em có cái nhìn thực tiễn và chi tiết nhất đối với công tác kế toán nói chung và hạch toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng để hoàn thiên và nâng cao những kiến thức đã lĩnh hội được trong quá trình học tập.
4. Kết cấu của bài viết:
Chuyên đề thực tập ngoài lời nói đầu và kết luận, gồm có 3 chương chính sau:
* Chương 1: Lý luận chung, khái niệm, vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành ở các doanh nghiệp xây lắp.
* Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Xí nghiệp xây dựng số 3 - Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội
* Chương 3:Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 3- Công ty xây dựng số 1 Hà Nội.
Xem Thêm: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 3- công ty xây dựng số 1 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 3- công ty xây dựng số 1 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.