MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I : Lý luận cơ bản về giá thành và hạ giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 3
I. Lý luận chung về giá thành sản phẩm 3
1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 3
2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
3. Các loại giá thành sản phẩm 5
3.1 Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính toán giá thành 5
3.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 5
4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 6
4.1 Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm 6
4.2 Đối tượng tính giá thành 7
4.3 Phương pháp tính gía thành sản phẩm 8
5. Vai trò của chỉ tiêu giá thành sản phẩm 12
II. Một số biện pháp cơ bản nhằm hạ giá thành sản phẩm 13
1. Tính tất yếu khách quan của việc hạ giá thành sản phẩm 13
2. Những nhân tố tác động làm hạ giá thành sản phẩm 13
3. Phương hướng và biện pháp hà giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 14
3.1 Giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 14
3.2 Giảm chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm 16
3.3 Giảm chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm 18
Phần II : Thực trạng giá thành sản phẩm ở công ty
bánh kẹo Hải Hà 20

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty bánh kẹo Hải Hà 20
1. Qúa trình hình thành và phát triển 20
2. Kết qủa hoạt động kinh doanh chung 21
II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty ảnh hưởng tới chỉ tiêu giá thành sản phẩm 23
1. Đặc điểm về sản phẩm 23
2. Đặc điểm về nguyên vật liệu bao bì sử dụng 27
3. Đặc điểm về máy móc thiết bị sản xuất kẹo và bánh 27
4. Đặc điểm về lao động 28
5. Đặc điểm về thị trường 30
III. Phân tích tình hình quản lý giá thành và giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 31
1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 32
2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành kẹo cốm mềm và bánh quy xốp của công ty bánh kẹo Hải Hà 34

3. Phân tích giá thành sản phẩm 36
Phần III :Biện pháp quản lý và hạ giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 48

I. Đánh giá công tác quản lý giá thành tại công ty bánh kẹo Hải Hà 48
1. Những mặt làm tốt 48
2. Những mặt tồn tại 48
II. Biện pháp quản lý và hạ giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 49
1. Không ngừng củng cố khâu cung ứng nguyên vật liệu 49
2. Phấn đấu giảm mức tiêu hao trong quá trình sản xuất 50
3. Không ngừng tăng năng suất lao động 52
4. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 54
Kết luận 56
Tài liệu tham khảo 57Xem Thêm: Phương hướng và biện pháp hạ giá thành vận tải cho Cảng Khuyến Lương thuộc xí nghiệp Vận tải biển ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và biện pháp hạ giá thành vận tải cho Cảng Khuyến Lương thuộc xí nghiệp Vận tải biển ph sẽ giúp ích cho bạn.