Lời mở đầu
​Trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, loại hình doanh nghiệp chủ yếu tồn tại đó là doanh nghiệp nhà nớc, chuyên sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống của nhân dân. Mục tiêu mà các doanh nghiệp này phấn đấu là hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra và đảm bảo giá trị sử dụng của sản phẩm. Nhng ngày nay, cơ chế thị trờng phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các loại hình doanh nghiệp tồn tại đa dạng và không chỉ hoạt động vì hai mục tiêu đó. Để các doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và phát triển bền vững trên thị trờng thì mục tiêu cốt yếu nhất là phải tạo ra giá trị lợi nhuận càng lớn càng tốt. Doanh nghiệp đó dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thơng mại thì đều cần chú trọng, quan tâm đến các biện pháp tác động đến chi phí và doanh thu bán hàng nhằm nâng cao lợi nhuận. Họ luôn mong muốn chi phí là tối thiểu, doanh thu là tối đa, làm sao để doanh thu không những bù đắp đợc chi phí bỏ ra mà nó còn tạo ra lợi nhuận để tiếp tục tồn tại và phát triển.
Nhng lợi nhuận đó đợc tính nh thế nào, con số cụ thể là bao nhiêu thì lại phải thông qua một thao tác rất quan trọng nữa, đó là xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá. Công tác xác định kết quả kinh doanh này sẽ nhanh chóng cho chúng ta biết lãi kinh doanh trong kỳ là bao nhiêu, trên cơ sở đó ta tính đợc các khoản nghĩa vụ đóng góp đối với ngân sách Nhà nớc, và cũng dựa vào số lãi đó để trang trải nợ, để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, để trích các quỹ trong doanh nghiệp .
Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này, dới sự hớng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí , doanh thu , và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cờng” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. Thông qua nghiên cứu đề tài, em muốn nắm vững hơn những kiến thức lý luận chung về công tác kế toán chi phí , doanh thu , và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá. Đồng thời, em muốn đợc đi sâu tìm hiểu thực tế của công tác kế toán này tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cờng.
Kết cấu khoá luận của em ngoài phần mở đầu, kết luận, bao gồm ba phần chính sau đây:
Chơng I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp thơng mại.
Chơng II: Thực trạng kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cờng.
Chơng III: Hoàn thiện kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Phú Cờng.
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. BCĐKT Bảng cân đối kế toán
2. BCKQKD Báo cáo kế quả kinh doanh
3. BC Báo cáo
4. TK Tài khoản
5. GTGT Giá trị gia tăng
6. TNHH Trách nhiệm hữu hạn
7. CPTM Cổ phần thơng mại
8. K/C Kết chuyển
Chương I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ, DOANH THU

1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí
1.1.1.1. Khái niệm

Chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).
1.1.1.2. Phân loại chi phí
Chi phí kinh doanh có rất nhiều loại, nhiều khoản, khác nhau cả về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí, trong quá trình kinh doanh. Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán, cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí . Xét về mặt lý luận cũng như trên thực tế, có rất nhiều cách phân loại chi phí khác nhau nhưng phân theo nội dung kinh tế là cách được sử dụng phổ biến hơn cả. Nếu dựa vào cách phân loại này người ta phân chia chi phí kinh doanh ra thành các loại sau: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp , chi phí tài chính , chi phí khác.
ã Giá vốn hàng bán là giá thành công xưởng thực tế của sản phẩm xuất bán hay giá trị mua thực tế của hàng hoá tiêu thụ.
Trong doanh nghiệp thương mại, hàng hoá được mua từ nhiều nguồn khác nhau, nên giá hàng nhập vào kho của các lần nhập khác nhau là khác nhau. Khi doanh nghiệp tiến hành việc tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp không thể đưa ra ngay giá vốn hàng hoá xuất kho là giá mua vào. Ngoài ra, giá trị thực tế của hàng mua vào còn bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, quản lý, tiền thuê kho bãi, các khoản hao hụt tự nhiên trong quy định mức phát sinh trong quá trình mua hàng hoá và chi phí bảo hiểm hàng hoá. Tỷ lệ chi phí này so với thực tế giá mua của các hàng hoá tương đối lớn và có liên quan đến khối lượng hàng hoá đã tiêu thụ và tồn kho. Vì vậy, khi tính giá vốn hàng xuất kho, doanh nghiệp không thể đưa ra toàn bộ chi phí mua hàng trong kỳ mà giá vốn xuất kho cần được xác định theo công thức sauXem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu, và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH máy tí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu, và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH máy tí sẽ giúp ích cho bạn.