MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1
1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1

1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp. 1
1.2. Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị xây lắp. 2
2. Bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 2
2.1. Bản chất của chi phí sản xuất. 2
2.2. Bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp. 3
2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 4
3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 4
3.1. Phân loại chi phí sản xuất. 4
3.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. 5
3.1.2. Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành. 5
3.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và quy mô sản xuất. 6
3.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí 6
3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 6
3.2.1. Giá thành dự toán 6
3.2.2. Giá thành kế hoạch. 7
3.2.3. Giá thành thực tế. 7
4. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 7
5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 8
5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp và kỳ tính giá thành. 9
5.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 10
6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 10
6.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo công trình hay hạng mục công trình hoàn thành. 10
6.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng 10
6.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn vị hoặc khu vực thi công. 10
6.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo khối lượng công việc hoàn thành. 11
6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 11
6.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp 11
6.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 12
6.2.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức. 12
6.2.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 12
6.2.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ kế hoạch. 12
6.2.6. Phương pháp liên hợp 13
7. Hạch toán ban đầu chi phí sản xuất 13
8. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất. 13
9. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 14

9.1. Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15
9.1.1. Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 15
9.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
9.2. Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 16
9.2.1. Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 17
9.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 17
9.3. Hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công. 18
9.3.1. Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh. 18
9.3.2. Phương pháp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 18
9.4. Hạch toán chi phí trả trước 20
9.4.1. TK sử dụng và nội dung phản ánh. 21
9.4.2. Phương pháp hạch toán chi phí trả trước 21
9.5. Hạch toán chi phí phải trả 21
9.5.1. Tài khoản sử dụng và nội dung phản ánh 22
9.5.2. Phương pháp hạch toán chi phí phải trả 22
9.6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 22
9.6.1. TK sử dụng và nội dung phản ánh. 22
9.6.2. phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung 22
9.7. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 23
9.7.1. Đối với thiệt hại về ngừng sản xuất 24
9.7.2. Thiệt hại phá đi làm lại 24
9.8. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 25
9.8.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 25
9.8.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 26
10.1. Hình thức nhật ký chung. 27
10.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 28
10.3. Hình thức nhật ký - chứng từ 28
10.4. Hình thức nhật ký - sổ cái 29
11. Liên hệ công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Việt Nam với một số nước trên thế giới. 29

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ. 32
1. Khái quát chung về Công ty Thi công Cơ giới. 32

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 32
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 32
1.1.3. Thị trường 33
1.1.4. Vốn 33
1.1.5. Kết quả kinh doanh trong một số năm 34
1.2. Tổ chức bộ m áy quản lý, chức năng nhiệm vụ các phòng ban 34
1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 34
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 35
1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 36
1.4. Tổ chức hạch toán kế toán . 36
1.4.1. Bộ máy kế toán . 36
1.4.2. Hình thức sổ kế toán 38
1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 39
1.4.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 39
1.4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo 39
1.4.6. Khái quát hạch toán một số phần hành chủ yếu 40
2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. 40
2.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất của Công ty 40
2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 40
2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 41
2.2. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty. 42
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 49
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 53
2.2.4. Chi phí phải trả 58
2.3. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 59
2.3.1.Tập hợp chi phí sản xuất 59
2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 60
3. Công tác tính giá thành của Công ty. 61
3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 61
3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 61
4. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty. 61


PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ 64
1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 64

1.1. Những ưu điểm. 64
1.2. Những mặt còn tồn tại 66
2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty 66
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 67
3.1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ. 67
3.2. Hoàn thiện việc quản lý và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 68
3.3. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công. 70
3.4. Hoàn thiện công tác hạch toán công cụ, dụng cụ. 72
3.5. Về khoản thiệt hại chi phí sản xuất. 73
3.6. Về vấn đề hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 73
3.7. Về vấn đề trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 73
3.8. Hoàn thiện về sổ sách kế toán 74
3.9. Về tổ chức phân công lao động tại phòng kế toán 75

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm: Thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp cuả công ty Thi công Cơ giới – Tổng côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp cuả công ty Thi công Cơ giới – Tổng côn sẽ giúp ích cho bạn.