Chuyên đề tốt nghiệp

62
Khoa kế toán - kiểm toán
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I: Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường và cơ chế tài chính của NHTM
.
I.Các hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường
1. Khái niệm và đặc trưng của NHTM
2. Chức năng và vai trò của NHTM
3. Một số nghiệp vụ cơ bản của NHTM
3.1. Nghiệp vụ tài sản Nợ
3.1.1. Vốn tự có
3.1.2. Vốn huy động
3.1.3. Vốn đi vay
3.2. Nghiệp vụ tài sản có
3.2.1. Nghiệp vũ ngân quỹ
3.2.2. Nghiệp vụ tín dụng
3.2.3. Nghiệp vụ đầu tư tài chính
3.2.4. Các nghiệp vụ kinh doanh khác
II. Cơ chế tài chính của NHTM
1. Cơ chế tài chính của NHTM
2. Các khoản thu nhập , chi phí và kết quả kinh doanh của NHTM
2.1. Các khoản thu nhập của NHTM
2.2. Các khoản chi phí của NHTM
2.3. Kết quả kinh doanh của NHTM
Chương II: Thực trạng thu nhập , chi phí và kết quả kinh doanh của HSC


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại NHKTVN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại NHKTVN sẽ giúp ích cho bạn.