MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN BẮC GIANG 4
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 4
1.2. Đăc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch vụ Thương mại Trần Tiến Bắc Giang. 8
1.3. Đắc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 10
1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 12
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 13
1.4.2. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 14
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN BẮC GIANG 17
2.1. Đặc điểm thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và dịch vụ thương mại Trần Tiến Bắc Giang. 17
2.2. Kế toán giá vốn hang bán tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 17
2.2.1. Thủ tục, chứng từ. 17
2.2.2. Tài khoản sử dụng. 18
2.2.3. Quy trình kế toán . 18
2.2.4. Phương pháp xác định giá trị thành phẩm xuất bán. 24
2.3. Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng. 27
2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 27
2.3.2.Tài Khoản Kế Toán Sử Dụng. 30
2.3.3. Qui trình kế toán . 30
2.5. Kế toán chi phí bán hàng. 32
2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 34
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN BẮC GIANG 39
3.1. Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 39
3.1.1. Những ưu điểm 39
3.1.2. Những nhược điểm 42
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 43
3.2.1. Về hệ thống sổ sách, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 43
3.2.2. Về hoạch toán ở khoản mục giá vốn bán hàng của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang. 47
3.2.3. Về hạch toán khoản mục doanh thu bán hàng. 47
3.2.4. Về hạch toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp. 48
KẾT LUẬN 50

LỜI MỞ ĐẦU Đại hội Đảng lần thứ VI được coi là mốc lịch sử cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chủ trương chuyển đổi cở chế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển. Đây được coi là bước đi đột phá trong đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam, góp phần làm bừng tỉnh nền kinh tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng ở nước ta trưởng thành và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt trong kinh doanh phấn đấu bảo toàn vốn và có lãi nếu không sẽ không thể tồn tại trên thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt của doanh nghiệp khác. Tồn tại và phát triển là mục tiêu hàng đầu, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doạnh nghiệp. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, nhanh chóng thu hồi vốn, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp .
Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường giữ vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Chỉ khi tiêu thụ thì giá trị sử dụng của hàng hóa mới thực hiện được, hoàn thiện hơn về nhiều mặt nhờ đó đến tay người tiêu dùng và lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thể hiểu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là việc mua vào dự trữ và bán ra các loại hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ. Mỗi nghiệp vụ đều có ảnh hưởng nhất định tới kết quả tiêu thụ kinh doanh, đều có tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp , song bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của quá trình kinh doanh.
Bởi vì chỉ khi bán hàng hóa và bán với khối lượng lớn thì doanh nghiệp mới có thể hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh, có thu nhập để bù đắp chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra đặc biệt là trong quá trình tái sản xuất giản đơn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn và thực hiện giá trị của lao động. Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Ngược lại những doanh nghiệp không bán được hàng hóa thì dần dần lâm vào tình trạng hoạt động khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả và có thể đi tới chỗ phá sản.
Đó chính là vấn đề được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vì kết quả bán hàng là mục đích hoạt động của doanh nghiệp thương mại.
Kế toán với vai trò là một công cụ quản lý có hiệu quả trong việc phản ánh, tổ chức thông tin, phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo sản xuất kihn doanh của doanh nghiệp cũng cần phải ngày càng được hoàn thiện phù hợp với cơ chế quản lý kế toán mới và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp . Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu công tác kế toán bán hàng trên cơ sở đó, có một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác hạch toán quá trình bán hàng là việc cần thiết đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học được ở trường và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang tôi đã đi sâu nghiên cứu về tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm của Công ty với đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN BẮC GIANG.
Nội dung chuyên đề tốt nghiệp được kết cầu 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang
- Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang
- Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo và Dịch Vụ Thương Mại Trần Tiến Bắc Giang.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Tiến Sĩ Phạm Thị Thủy và Ban lãnh đạo Công ty đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiế sẽ giúp ích cho bạn.