MỤC LỤCTỪ VIẾT TẮT .
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228 3
1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty. 3
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm (hoặc cung cấp dịch vụ) của Công ty 6
1.3 Quản lý chi phí sản xuất của Công ty. 9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228 14
2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty. 14
2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16
2.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 25
2.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 33
2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung . 41
2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 49
2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang. 54
2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung. 55
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và công trình giao thông 228. 56
2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty. 56
2.2.2- Quy trình tính giá thành. 57
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228 60
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện. 60
3.1.1- Ưu điểm 60
3.1.2- Nhược điểm 62
3.1.3- Phương hướng hoàn thiện. 63
3.2. Điều kiện thực hiện. 69
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Bước hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.