MỤC LỤCLời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV NGỌC HÀ TẠI HƯNG YÊN 1.1. Khái quát về chi nhánh và đặc điểm kinh doanh 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 3
1.1.2. Khái quát về vốn của Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên .4
1.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh . 4
1.2.1. Chức năng của chi nhánh . 4
1.2.2. Nhiệm vụ của chi nhánh . 5
1.3. Bộ máy tổ chức của chi nhánh . 6
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV NGỌC HÀ TẠI HƯNG YÊN 2.1. Thực trạng về tổ chức hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 9
2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 9
2.1.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính của Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên . 11
2.2. Thực trạng về quản lý sử dụng và phân tích chi phí kinh doanh 16
2.2.1. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 16
2.2.1.1. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí mua hàng tại chi nhánh 16
2.2.1.2. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí bán hàng tại chi nhánh 16
2.2.1.3. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp 17
2.2.2. Tổ chức công tác phân tích chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 18
2.2.3. Nội dung phân tích chi phí kinh doanh . 19
2.2.3.1. Phân tích chung . 19
2.2.3.2. Phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động . 23
2.2.3.3. Phân tích chi tiết các yếu tố chi phí theo từng chức năng hoạt động . 27
2.2.3.3.1. Phân tích chi phí mua hàng . 27
2.2.3.3.2. Phân tích chi phí bán hàng 29
2.2.3.3.3. Phân tích chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 32
2.2.3.3.4. Phân tích chi phí kinh doanh theo quý . 36
2.2.3.3.5 Phân tích khoản mục chi phí chủ yếu . 39
2.2.3.3.5. Phân tích khoản mục chi phí chủ yếu
a. Phân tích chung 4
b. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 42
2.2.4. Đánh giá nhận xét về thực trạng phân tích chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 43
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHO CHI NHÁNH CÔNG TY CP TM & DV NGỌC HÀ TẠI HƯNG YÊN
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh 45
3.1.1. Định hướng và mục tiêu chung . 45
3.1.2. Những mục tiêu cụ thể 46
3.2. Các giải pháp giảm chi phí kinh doanh 46
3.2.1. Cơ sở thực tiễn . 46
3.2.2. Các giải pháp giảm chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên 48
3.2.2.1. Hoàn thiện việc phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng họat động 48
3.2.2.2. Hoàn thiện việc phân tích chi tiết các yếu tố chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động 50
3.2.2.3. Hoàn thiện bộ máy tài chính kế toán và chế độ so sánh, ghi chép sổ sách kế toán 51
3.2.2.4. Nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên trong phân tích chi phí kinh doanh 51
3.2.2.5. Hoàn thiện hệ thống định mức chi phí kinh doanh 52
3.2.2.6. Nâng cao năng suất lao động 52
Kết luận
Tài liệu tham khảo
LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần rất đa dạng phức tạp, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế trong vòng 3 năm trở lại đây khi nước ta gia nhập WTO. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp đó phải kinh doanh phải có lãi. Muốn vậy, yêu cầu nhà lãnh đạo phải tìm mọi cách để tăng lợi nhuận và giảm thiểu chi phí kinh doanh.
Bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào cũng đều phải bỏ ra một chi phí nhất định để thực hiện nó. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại thì bỏ ra chi phí kinh doanh để thực hiện kinh doanh. Doanh nghiệp thương mại có chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, do đó nó là một mắt xích quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Để thực hiện chức năng đó, doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí từ khi ký kết hợp đồng mua hàng, vận chuyển hàng, bảo quản hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá Muốn thực hiện tốt hoạt động kinh doanh này doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng chi phí có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng doanh thu tăng lợi nhuận, đồng thời sẽ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí kinh doanh ảnh hưởng trưc tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh nên các doanh nghiệp cần phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh để giảm thiểu tối đa chi phí này.
Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên là doanh nghiệp kinh doanh thương mại, hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động và phức tạp, chi phí kinh doanh phát sinh hàng ngày, hàng giờ và là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Chi nhánh muốn kinh doanh hiệu quả phải quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh một cách tốt nhất.
Trong quá trình thực tập tìm hiểu tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên, em nhận thấy Chi nhánh mới thành lập nhưng hoạt động ngày càng hiệu quả và đã tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh. Tuy nhiên, chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên chưa tiến hành thường xuyên hoạt động phân tích, nên chưa giảm thiểu được chi phí kinh doanh đến mức tối đa có thể.
Do đó, em chọn đề tài: “Giải pháp giảm chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên. Kết cấu Chuyên đề Thực tập của em ngoài phần mở đầu và kêt luận ra còn có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại
Hưng Yên.
Chương 2: Thực tế hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên.
Chương 3: Định hướng phát triển và các giải pháp cho Chi nhánh Công ty CP TM & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên.
Trong thời gian thực tập, em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo: Tiến sĩ Trần Văn Bão, đồng thời Ban lãnh đạo và phòng kế toán của Chi nhánh đã hết sức giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp số liệu để em hoàn thành Chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Giải pháp giảm chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty CP thương mại & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp giảm chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty CP thương mại & DV Ngọc Hà tại Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.