Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 3
I. Giá thành xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 3

1. Giá thành sản phẩm xây lắp. 3
2. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp 7
3. Đối tượng tính giá thành của doanh nghiệp xây dựng. 8
II. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9
1. Khái niệm và căn cứ lập giá thành xây lắp công trình. 9
2. Phương pháp xác định giá thành công trình xây lắp. 10
III. Ý nghĩa hạ giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Sông Đà 12. 17
1. Thực chất và ý nghĩa của hạ giá thành sản phẩm. 17
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành công trình 19
1. Biện pháp tổ chức thi công 19
2. Thiết bị thi công 20
3. Trình độ công nhân viên 20
4. Yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật công trình 21
5. Địa điểm xây dựng 21
6
PHẦN II: Điều kiện xây dựng
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 12 -TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ. 22
I. Đặc điểm chủ yếu của Công ty Xây dựng Sông Đà 12 - Tác động đến việc tính toán, gía thành và quản lý giá thành sản phẩm. 23

1. Đặc điểm về sản phẩm 23
2. Đặc điểm về lao động. 24
3. Đặc điểm về nguyên vật liệu 27
4. Thị trường hoạt động. 27
5. Đặc điểm về tính kinh tế kỹ thuật 28
6. Đặc điểm về cơ sở vật chất trang thiết bị 29
7. Đặc điểm về tổ chức quản lý 32

II. Thực trạng công tác quản lý giá thành của sản phẩm ở Công ty Xây dựng Sông Đà 12. 32
1. Phương pháp tính giá thành kế hoạch công trình xây dựng. 32
2. Phương pháp phân tích đánh giá việc thực hiện kế hoạch- giá thành. 35
III. Đánh giá về công tác quản lý giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Sông Đà 12. 38
1. Thực trạng thực hiện. 38
2. Ưu điểm và tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện. 45
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HẠ GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 12. 47
I. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong những năm tới. 47
II. Một số biện pháp. 50

1. Công tác quản lý máy móc thiết bị. 50
2. Lao động. 51
3. Vật liệu. 553
4. Chi phí quản lý 54
Kết luận 55
Tài liệu tham khảo 56Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm giảm giá thành các công trình xây dựng ở công ty Xây dựng Sông Đà 12. Trong gi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm giảm giá thành các công trình xây dựng ở công ty Xây dựng Sông Đà 12. Trong gi sẽ giúp ích cho bạn.